Laporan Koin Babadan Mei II 2018


No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5506 BAWON 04/02  Rp                 17.000
2 5513 DAYAH 04/02  Rp                   6.000
3 5918 TUJANAH 04/02  Rp                             -
4 5512 HJ ATIK 04/02  Rp                             -
5 5511 SOLEKHAH 04/02  Rp                 22.000
6 5509 MASUDAH 04/02  Rp                   9.000
7 9884 ISTIKHOROH 04/02  Rp                 10.000
8 5924 KHOTIJAH 04/02  Rp                             -
9 9882 NINIK 04/02  Rp                 31.000
10 5505 SRI WAYATI 04/02  Rp                 12.500
11 9881 KISWATI 04/02  Rp                 10.500
12 5921 ZAENUDIN 04/02  Rp                 44.500
13 9342 HJ YUHRIYAN 04/02  Rp                             -
14 9881 SRI KHAYATI 04/02  Rp                 15.500
15 9873 MUNAWAROH 04/02  Rp                   5.000
16 9341 KUMYATI 04/02  Rp                 11.000
17 9876 EVA 04/02  Rp                 35.000
18 9874 RATMI 04/02  Rp                 10.000
19 9344 ROKHAYATI 04/02  Rp                   7.500
20 9339 SANTI 04/02  Rp                 13.000
21 9879 AYATI 04/02  Rp                             -
22 9877 SIHUN 04/02  Rp                   5.500
23 9875 KHOMSATUN 04/02  Rp                   5.000
24 9879 MISTIYAH 04/02  Rp                             -
25 9343 WURYANI 04/02  Rp                             -
26 9340 ENI 04/02  Rp                 31.000
27 9337 YIRAH 04/02  Rp                             -
28 9338 WIWIK 04/02  Rp                             -
29 5983 NUR FADHILAH 04/02  Rp                 25.000
30 5919 RINA 04/02  Rp                             -
31 9880 PUJI 04/02  Rp                   5.000
32 7284 SYAIFUDIN 04/02  Rp                   8.000
33 7286 DARIYAH 04/02  Rp                 10.000
34 5922 M TAROM 04/02  Rp                   8.500
35 5969 MASUDAH 03/04  Rp                 13.100
36 9721 LILLIK 03/04  Rp                 13.000
37 9720 TUKIYAH 03/04  Rp                   8.200
38 9720   03/04  Rp                             -
39 9723 BAWON 03/04  Rp                   6.000
40 9728 ROIDAH 03/04  Rp                   5.500
41 7231 ROMDIYAH 03/04  Rp                   3.100
42 7221 MUNAH 03/04  Rp                             -
43 7226 KHOLISAH 03/04  Rp                             -
44 7228 AMITI 03/04  Rp                   9.900
45 7222 ZAHROTUN NISAK 03/04  Rp                             -
46 7230 EKA 03/04  Rp                   5.000
47 7223 SAIDAH 03/04  Rp                   5.000
48 5971 JUMINAH 03/04  Rp                 20.500
49 5961 AMINAH 03/04  Rp                 12.000
50   ROIPATU 03/04  Rp                 12.300
51 5964 ZAENURI 03/04  Rp                   5.800
52   KHURIPAH 03/04  Rp                             -
53   AISAH 03/04  Rp                 10.000
54 5963 WATIK 03/04  Rp                   6.400
55 9825 RUKAYAH 03/04  Rp                 18.500
56 9827 MAKMUROH 03/04  Rp                             -
57 9829 MAEMUNAH 03/04  Rp                   4.300
58 9832 MASEHAH 03/04  Rp                             -
59 9831 MUSLIHAH 03/04  Rp                   8.800
60 9834 NURFADLILAH 03/04  Rp                             -
61 9836 YANTI 03/04  Rp                 10.000
62 5938 RUMI'AH 03/04  Rp                   4.600
63 5966 PUJI H 03/04  Rp                             -
64 9722 YUNAENAH 03/04  Rp                             -
65 9835 NUR HIDAYAH 03/04  Rp                   6.700
66 9726 SRI MUAWANAH 03/04  Rp                   8.400
67 9723 KHOTIMAH 03/04  Rp                             -
68 9724 TIAMAH 03/04  Rp                   7.700
69 9719 MUNTIRAH 03/04  Rp                   5.500
70 5959 ARMUSANAH 03/04  Rp                   6.500
71   RIHANIYAH 03/04  Rp                             -
72   MUNDRIYAH 03/04  Rp                   6.000
73 5967 ALKOMAH 03/04  Rp                   2.000
74   NAHARI 03/04  Rp                   7.000
75 9826 MUKTI 03/04  Rp                   3.500
76   MAEMUNAH 03/04  
77 5965 NURYASIN    
78 9729 YATIMAH    
79 9718 RONDIYAH    Rp                   8.200
80 4403 ZUMROTUN    
81 7224 BASIROH    Rp                   8.000
82 4406 KHOTIJAH    Rp                 10.000
83   NURUL    
84 7232 SAONAH    
85 7227 NUR FAIZAH    
86 7225 HARMUNIS    Rp                   2.400
87 4404 SUTIYAH    Rp                 16.100
88 7229 SOIMAH    Rp                 17.300
89 4402 MUNARIYAH    Rp                   5.300
90 9828 MAWARTI    
91   AYALI    
92   NAPSIYAH    Rp                   5.000
93   MARWIYAH    Rp                   4.200
94   TIYOSO    
95   SAEFI    
96 4371 SAKDIYAH    Rp                 11.300
97   RISNA    
98   SOLEH    
99   SUNDRI    
100   SOIM     
101   NASRUL    
102   PIPAH    
103   ANISAH    Rp                   5.000
104   NISROHAH    Rp                   3.000
105   ST KOSARI    Rp                 13.500
106   HINDUN    
107   DUL MUNIR    
108   ABDUL ROZAK    
109   SUJINAH    Rp                 60.000
110   KHAMED    
111   TUHIN    Rp                   6.500
112   ROZAK    Rp                 11.000
113   MASLAHAH    Rp                 12.300
114   ROJIYAH     Rp                   3.500
115   ISMIYATI    Rp                   5.500
116   CHURIPAH    Rp                 15.000
117 7139 SOLEKHA 01/01  Rp                 10.000
118 7145 SARJIAH 01/01  Rp                 17.800
119 7110 YANTI ANTO 01/01  Rp                             -
120 7102 AMINAH TOHA 01/01  Rp                 10.000
121 7108 SURIP 01/01  Rp                             -
122 7138 SUSNIATI 01/01  Rp                             -
123 7186 RITA 01/01  Rp                             -
124 7195 NANIK SUPRIATI 01/01  Rp                             -
125 7190 DARYANTI 01/01  Rp                             -
126 7187 NANIK WAHYUNI 01/01  Rp                   2.400
127 7192 KIPTIYAH 01/01  Rp                   9.000
128   IMRONAH 01/01  Rp                             -
129 7196 ALPIAH 01/01  Rp                 20.000
130 7191 MALEKHA 01/01  Rp                   9.000
131 7189 MARKUMI 01/01  Rp                   5.000
132 7188 KUSTIYAH 01/01  Rp                             -
133 7104 WINDI  01/01  Rp                   6.000
134 7103 SUNTARI 01/01  Rp                   4.500
135   SITI FATIMAH 01/01  Rp                 20.000
136 7193 HERMIN 01/01  Rp                             -
137 7112 NGESTI 01/01  Rp                 33.000
138 7147 LINA 01/01  Rp                 14.000
139 7179 SITI BARKAH 01/01  Rp                             -
140   SOPIAH 01/01  Rp                             -
141 7180 SUTIAH 01/01  Rp                             -
142 7137 SITI AMINAH 01/01  Rp                   7.200
143 7146 SUHARTI 01/01  Rp                             -
144 7141 MUYANAH 01/01  Rp                   8.000
145 7142 SUGIARTO 01/01  Rp                   5.000
146 7148 BAWON SRI MULYATI 01/01  Rp                 14.400
147 7140 RANI DEDEK 01/01  Rp                 21.000
148 7143 SURIYAH 01/01  Rp                   7.000
149 7144 WINARSIH 01/01  Rp                 10.000
150   SURTINI 01/01  Rp                   3.000
151   RESTUNINGSIH 01/01  Rp                 15.000
152 7174 WARNITI 01/01  Rp                 10.000
153   MUNARIYAH 01/01  Rp                   9.000
154 9851 ULATUL JANNAH 01/01  Rp                   8.200
155 7136 SAADAH 01/01  Rp                             -
156 9852 LISYANTI 01/01  Rp                 15.500
157 7131 PURWANINGSIH 01/01  Rp                 10.000
158 7173 ERIN 01/01  Rp                 23.900
159 9858 WINARNI 01/01  Rp                 10.000
160   TARMINI 01/01  Rp                             -
161 7133 SARAH 01/01  Rp                   1.500
162 7176 SRI KHADARWATI 01/01  Rp                             -
163 7178 KHAGRIYAH 01/01  Rp                   8.000
164 7126 IDA SIRIN 01/01  Rp                   5.000
165 7183 BUSRI 01/01  Rp                 10.000
166 7107 NANIK DODIK 01/01  Rp                 64.500
167 7177 NENI 01/01  Rp                             -
168 9830 EDI SAPUJI 01/01  Rp                             -
169 7109 YANTI  01/01  Rp                             -
170 7130 PARTI 01/01  Rp                 20.000
171 7129 ENTUS 01/01  Rp                             -
172 9849 TUTIK SUMBAWATI 01/01  Rp                 10.000
173 7127 YAYUK 01/01  Rp                   5.000
174 7175 KHAMIDAH 01/01  Rp                             -
175 7181 RONDIYAH 01/01  Rp                 10.000
176 7178 BAWON NOKISAH 01/01  Rp                             -
177 7131 WIDATI    Rp                   9.600
178 9761 ROWIYAH 03/02  Rp                 15.000
179 5920 HJ NGATONAH 03/02  Rp                             -
180 9791 SRI HALIMAH 03/02  Rp                   3.100
181 9763 CHASANATUN 03/02  Rp                   2.500
182 7287 HARTINI 03/02  Rp                 33.400
183 9795 TARMA'I 03/02  Rp                 10.000
184   HJ NING 03/02  Rp                             -
185 9739 SITI TANTOWI 03/02  Rp                             -
186 9740 HJ MUSLIKHAH 03/02  Rp                 10.000
187 9729 MUSRIATI 03/02  Rp                 11.200
188 7282 HJ KARMANI 03/02  Rp                   7.000
189 9744 HJ PURWATI 03/02  Rp                   5.000
190 9741 HJ IPAH DURSIN 03/02  Rp                 10.500
191 9751 NUNUNG 03/02  Rp                 13.900
192 5916 SRI LESTARI 03/02  Rp                 28.400
193 9759 BEJO 03/02  Rp                   3.400
194 9731 SRI JARWI 03/02  Rp                   4.000
195 9732 SUDIATI 03/02  Rp                 10.000
196 9734 ANISAH DAMADI 03/02  Rp                 20.000
197 9764 KHALIMAH 03/02  Rp                   6.200
198 9747 RONDHIYAH 03/02  Rp                 11.000
199 9799 HARWATI 03/02  Rp                 15.100
200 9745 NAILUS SA'ADAH 03/02  Rp                   7.500
201 9786 KOMARIYAH 03/02  Rp                 15.000
202 9754 SURIYAH 03/02  Rp                   5.500
203 9776 FARIDAH 03/02  Rp                 12.000
204 9738 SRI WINARTI 03/02  Rp                 15.000
205 9784 YULIASIH 03/02  Rp                   8.000
206 7288 PARIYAH 03/02  Rp                   5.000
207 7291 PURI'AH 03/02  Rp                 10.000
208 9781 SUPRIYAH 03/02  Rp                 11.500
209 7292 NURIYAH 03/02  Rp                   9.500
210 9749 KHOSYI'IN 03/02  Rp                 19.500
211 9752 RILOWAN 03/02  Rp                   7.700
212 9743 GASTIYAH 03/02  Rp                 11.500
213 9787 SARIYAH 03/02  Rp                 10.500
214 9778 SALIS 03/02  Rp                 20.000
215 9758 SULINAH 03/02  Rp                 16.000
216 9748 TATIK 03/02  Rp                 19.000
217 9755 BADRIYAH 03/02  Rp                             -
218 9782 SUCI RAHAYU 03/02  Rp                 12.000
219 9792 SUPARNI 03/02  Rp                             -
220 9792 KHUZAEMAH/FITRI 03/02  Rp                             -
221   NUR DUL 03/02     
222 9779 SOPIYAH 03/02  Rp                   7.500
223 5507 MUSRIPAH 03/02  Rp                   5.000
224 9737 MUSYAROFAH 03/02  Rp                 10.900
225 5917 KATISAH 03/02  Rp                 12.200
226 9750 MISSIYAH 03/02  Rp                 12.500
227 9746 JULAILAH 03/02  Rp                   5.300
228 9788 SUNARTI 03/02  Rp                   5.000
229 9735 TUKILAH 03/02  Rp                   5.000
230 9748 AISAH 03/02  Rp                             -
231 9793 JUHARTI 03/02  Rp                 14.000
232 9783 NING HENDRO 03/02  Rp                 20.000
233 9780 CASMINTEN 03/02  Rp                 15.000
234 9796 DEWI 03/02  Rp                 19.000
235 9730 SUGIHARTI 03/02  Rp                             -
236 9757 TURAH 03/02  Rp                   5.000
237 9800 PUJI 03/02  Rp                   3.200
238 9794 NGATIMAH 03/02  Rp                   3.400
239 9736 YANTO 03/02  Rp                 14.400
240 9760 BADRIYAH NGARJONO 03/02  Rp                 14.100
241 9797 HJ PURTIYAH 03/02  Rp                             -
242 9881 HJ KHAYATI 03/02  Rp                   4.000
243 9777 ROMLAH 03/02  Rp                 45.400
244 9756 DARMINI 03/02  Rp                 18.000
245 9790 NING HARJO 03/02  Rp                 26.000
246 9789 LATUTIK 03/02  Rp                 18.000
247 9753 NITA 03/02  Rp                             -
248 7289 FAHRUDIN 03/02  Rp                   5.000
249 9785 HAFIDHIN/SAIDAH 03/02  Rp                             -
250 7285 RURNI 03/02  Rp                 14.500
251   KHOTIMAH 03/02  Rp                             -
252 9733 DIAH KARTIKA / ANA 03/02  Rp                   3.400
253 7290 NARYO 03/02  Rp                   8.300
254 7257 TARWIYAH 02/04  Rp                   9.300
255 7270 SITI MAZIDAH 02/04  Rp                   7.500
256 7271 FAROKHATUN 02/04  Rp                 10.000
257 5902 JAZILATUL ROHMAH 02/04  Rp                 10.000
258 7269 H. UMIATI 02/04  Rp                 31.000
259 7278 ANTI 02/04  Rp                   2.600
260 7244 NURIYAH 02/04  Rp                             -
261 5906 KHUZAEMAH 02/04  Rp                             -
262 7272 NAILUL HIDAYAH 02/04  Rp                             -
263 7273 SUMARIS 02/04  Rp                             -
264 7235 SISWANTI 02/04  Rp                   5.000
265 7236 FARIDAH 02/04  Rp                   3.000
266 7234 SUNATUN 02/04  Rp                             -
267 7275 HOLIPAH 02/04  Rp                   2.000
268 7277 SIYAMI 02/04  Rp                   5.200
269 5901 KHUMAEROH 02/04  Rp                 11.700
270 7274 SUMTIYAH 02/04  Rp                   9.100
271 7276 SALBIYAH 02/04  Rp                   5.000
272 7279 WATIMAH 02/04  Rp                             -
273 7280 ASIYAH 02/04  Rp                             -
274 5911 ZAENATUN 02/04  Rp                 10.600
275 5908 HJ. SA'DIYAH 02/04  Rp                 25.000
276 5909 MAHMUDAH 02/04  Rp                   9.700
277 7233 MANISAH 02/04  Rp                   5.000
278 7238 NURUL KHOTIMAH 02/04  Rp                             -
279 7243 ZULFAH 02/04  Rp                             -
280 5905 SRI REJEKI 02/04  Rp                   9.600
281 7240 ROSIDAH 02/04  Rp                   7.900
282 7230 AEM'ATUS SA'ADAH 02/04  Rp                             -
283 5912 KHUSNIYAH 02/04  Rp                   9.000
284 7244 MULYATI 02/04  Rp                 20.000
285 7237 SUTI'AH 02/04  Rp                             -
286 7241 ISAH 02/04  Rp                   2.500
287 5904 UMUL FAREKHAH 02/04  Rp                 16.400
288 7268 SRI REJEKI  (R) 02/04  Rp                   7.000
289 7266 MASITOH 02/04  Rp                 10.000
290 7263 MIR'ATUL 02/04  Rp                   4.900
291 7267 TEMU LESTARI 02/04  Rp                 11.200
292 7259 DEWIYAH 02/04  Rp                             -
293 7264 ROPI 02/04  Rp                             -
294 7260 LISYANTI 02/04  Rp                             -
295 5903 KHORIDAH 02/04  Rp                   4.500
296 6360 MUTINAH 01/03  Rp                   5.500
297 6424 TURIPAH 01/03  Rp                   6.000
298 6423 SUNARTI 01/03  Rp                   6.000
299 6422 BATUN 01/03  Rp                   4.500
300 6426 SUNARSIH 01/03  Rp                   5.000
301 6421 NING 01/03  Rp                 10.000
302 6364 MUSLIPAH 01/03  Rp                 22.000
303 6362 MUINAH 01/03  Rp                 10.000
304 6361 KUSRIYAH 01/03  Rp                 14.700
305 6428 SULASMI 01/03  Rp                   5.000
306 6417 MISTIYAH 01/03  Rp                 10.000
307 6366 KURNIASIH 01/03  Rp                 15.500
308 6418 WAHYUNI 01/03  Rp                   4.500
309 6367 JUWARIYAH 01/03  Rp                   6.500
310 6357 TUMISAH 01/03  Rp                             -
311 6425 PARAYAH 01/03  Rp                   9.000
312 6419 PASIYAH 01/03  Rp                 15.000
313 6359 UMI NASEHAH 01/03  Rp                   6.000
314 6368 NURIYAH 01/03  Rp                   5.000
315 6363 MURYATI 01/03  Rp                   5.000
316 6358 MULYATI 01/03  Rp                   6.500
317 6365 SUSANTI 01/03  Rp                 12.000
318 6420 TUIMAH 01/03  Rp                   5.000
319 2161 ngatini 01/03  Rp                   7.000
320 7164 mbak watik 01/03  Rp                 13.000
321 7163 solekhati 01/03  Rp                   4.500
322 7153 sri lestari 01/03  Rp                   7.500
323 7167 parkiyah 01/03  Rp                   5.000
324 7162 asiyah 01/03  Rp                 22.400
325 7151 retno 01/03  Rp                   8.000
326 7165 turah 01/03  Rp                             -
327 7172 munirah 01/03  Rp                 12.000
328 7169 solpiyah 01/03  Rp                   5.000
329 7154 sari rakhati 01/03  Rp                   8.500
330 7170 sumarni 01/03  Rp                   6.000
331 7168 sopiyah 01/03  Rp                   4.500
332 7395 parningsih 01/03  Rp                   7.000
333 7156 khofifah 01/03  Rp                   7.000
334 7160 yuniani 01/03  Rp                 10.000
335 7159 kastiyah 01/03  Rp                             -
336 7149 parekha 01/03  Rp                   7.500
337 7150 rohmi 01/03  Rp                   7.000
338 7152 waryati 01/03  Rp                   3.000
339 7399 yulekho 01/03  Rp                             -
340 7396 miswati 01/03  Rp                   3.000
341 7121 lastri 01/03  Rp                             -
342 7157 bawon 01/03  Rp                             -
343 7122 pandilah 01/03  Rp                   6.000
344 7392 ariyah 01/03  Rp                   8.000
345 7158 SOREP 01/03  Rp                   6.000
346 7331 SRI SITUR 01/03  Rp                   5.000
347 7171 ELA 01/03  Rp                             -
348 9618 YURIYAH 01/03  Rp                   9.000
349 7335 VIVI 01/03  Rp                 12.000
350 7336 BATDRIYAH 01/03  Rp                             -
351 7337 KHOTIMAH 01/03  Rp                   4.000
352 9622 MBAK DAH 01/03  Rp                   9.000
353 9627 SUKIMAH 01/03  Rp                   7.800
354 9623 AMANAH 01/03  Rp                   7.000
355 9625 solekhati 01/03  Rp                   5.500
356 9624 SURIAH 01/03  Rp                   8.000
357 9629 BUNIRAH 01/03  Rp                             -
358 6427 MISMI 01/03  Rp                   5.000
359 9630 KOMARIYAH 01/03  Rp                 10.000
360 9628 ASIH WALUYO 01/03  Rp                   5.000
361 7338 SAROYAH 01/03  Rp                   8.000
362 7339 SURYATI 01/03  Rp                   4.000
363 9629 SUNARSIH WAWAN 01/03  Rp                   8.400
364 7329 RAMINI 01/03  Rp                   3.000
365 7390 MIDAH 01/03  Rp                 11.000
366 7334 SUNARSI WARNO 01/03  Rp                   6.000
367 7398 ANA 01/03  Rp                 10.400
368     01/03  Rp                             -
369 7366 BADRIYAH 01/03  Rp                             -
370 9617 SAKDIYAH 01/03  Rp                   3.000
371 7166 MBK FENI 01/03  Rp                             -
372 9613 SULASMI 01/03  Rp                 13.000
373 7155 BU TUTIK 01/03  Rp                 11.000
374 9631 MBK MUS 01/03  Rp                 10.000
375 9632 SA'AMI 01/03  Rp                   3.000
376   ASIH KONTRAKAN    Rp                             -
377 9610 NUR FITRIYAH    Rp                   4.500
378 9621 NOVI    Rp                 10.000
379 7394 SARIYAH    Rp                   6.000
380 7330 TIMAH    Rp                             -
381   YAROH    Rp                 15.000

Jumlah    Rp           2.881.300
Share on Google Plus

About BLOGER

0 comments:

Total Tayangan