laporan Koin Sukorejo Mei I 2018


No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1   ANAH 02/01  Rp                             -
2 8024 AMBAR 02/01  Rp                   7.000
3 7513 ADMINAH 02/01  Rp                   7.000
4 7479 ALPIYAH 02/01  Rp                   5.000
5 8003 NGAHATUN 02/01  Rp                             -
6 8018 YAIMAH 02/01  Rp                   5.000
7 7516 NUR AINIYAH 02/01  Rp                   7.000
8 8021 SALAMAH 02/01  Rp                   6.000
9 8007 PUJI 02/01  Rp                   5.000
10 8001 MALEKHAH 02/01  Rp                             -
11 7520 BIYATI 02/01  Rp                   5.000
12 8004 ISFAIYAH 02/01  Rp                   2.000
13 7482 YAMRONI 02/01  Rp                 25.800
14 7509 IDAN 02/01  Rp                 11.500
15 8009 NGAHATI 02/01  Rp                   1.500
16 8022 MUPIDAH 02/01  Rp                   7.000
17 8005 NUR APIYAH 02/01  Rp                   2.300
18 8020 WATIAH 02/01  Rp                   4.000
19 8012 SARITI 02/01  Rp                   3.000
20 8015 KHIKMAH 02/01  Rp                             -
21   SUYONO 02/01  Rp                   5.000
22 8023 ISTIANAH 02/01  Rp                   3.600
23 7511 MUSTIANAH 02/01  Rp                   5.000
24   GHOZALI 02/01  Rp                             -
25 7510 TO'I 02/01  Rp                             -
26 7475 UMAYAH 02/01  Rp                   3.000
27 8016 SAIDAH 02/01  Rp                 10.000
28 8008 MUNDUSAH 02/01  Rp                   5.000
29 8006 MISRIYAH 02/01  Rp                   9.000
30   UTIN 02/01  Rp                   3.000
31 7476 RIBUT 02/01  Rp                   3.000
32 7518 KHURI 02/01  Rp                   2.200
33 7844 SOREP 02/01  Rp                             -
34 8019 PURIDAH 02/01  Rp                             -
35 8014 MASUDAH 02/01  Rp                   2.000
36 7481 KARTIYAH 02/01  Rp                   3.500
37 7480 MUSYRIATUN 02/01  Rp                   5.000
38 8010 RATNA 02/01  Rp                             -
39 7519 DAYAH 02/01  Rp                   5.000
40   KHAPSOH 02/01  Rp                   5.500
41 8013 ISTIKOMAH 02/01  Rp                             -
42 7482 WITRI 02/01  Rp                 10.000
43 7478 KARYANAH 02/01  Rp                   5.000
44 7515 MUSLEKHAN 02/01  Rp                   7.000
45 7477 UMYANAH 02/01  Rp                   9.500
46 7474 NIAH 02/01  Rp                   5.000
47 7729 AZIZAH 05/01  Rp                   6.500
48 7734 CASWATI 05/01  Rp                 29.400
49 7737 CASMI 05/01  Rp                   4.100
50 728 MUNTAMAH 05/01  Rp                   9.000
51 7543 FATIMAH 05/01  Rp                   5.100
52 752 SITI ZAHRO 05/01  Rp                   8.700
53 7735 SITI MALEKHA 05/01  Rp                 13.600
54 7745 SITI AMINAH 05/01  Rp                             -
55 7727 KHORIYAH 05/01  Rp                   6.000
56 7739 MAGHFIROH 05/01  Rp                 50.000
57 7469 MUNJIYAH 05/01  Rp                   5.900
58 7743 HJ. KHASANAH 05/01  Rp                 63.600
59 7534 LAELAH 05/01  Rp                   5.500
60 7730 ISWATUN KH 05/01  Rp                   9.800
61 7733 SANATUN 05/01  Rp                   4.600
62 7742 MIS'ID 05/01  Rp                   6.300
63 7785 KIPTIYAH 05/01  Rp                   7.700
64 9900 SOLEKHATI 05/01  Rp                   8.500
65 7748 ULFA 05/01  Rp                   8.000
66 9904 SITI ZAHRO 05/01  Rp                   5.700
67 7747 ENDANG 05/01  Rp                   5.200
68 7740 ROKHANAH 05/01  Rp                 11.600
69 7736 NAPSIAH 05/01  Rp                 15.000
70 7746 TATKIROH 05/01  Rp                   9.300
71 9916 WASRI 05/01  Rp                 16.100
72 9917 SAYATI 05/01  Rp                   6.500
73 9914 SITI ZUHRO 05/01  Rp                 11.400
74 9910 MUSYAROFAH 05/01  Rp                 10.000
75 9909 SAADAH 05/01  Rp                   6.500
76 9899 ZAENAB 05/01  Rp                 11.000
77 9911 SARYATI 05/01  Rp                   5.800
78 9897 KHASANATUN 05/01  Rp                 12.200
79 9906 MAHMUDAH 05/01  Rp                   8.700
80 9903 NASRUDIN 05/01  Rp                 10.900
81 9902 ROMDHONAH 05/01  Rp                 14.400
82 9907 BURYATI 05/01  Rp                   4.100
83 7731 NASORI 05/01  Rp                   7.100
84 9908 SODIKIN 05/01  Rp                   2.500
85 7725 MUSRIAH 05/01  Rp                   6.000
86 7464 MUKAROMAH 05/01  Rp                 10.700
87 9919 NURAENAH 05/01  Rp                             -
88 9920 KHOLISAH 05/01  Rp                             -
89 9918 MUTRI 05/01  Rp                   6.900
90 7536 RONDIYAH 05/01  Rp                 21.700
91 7539 NIKMATUS SOLEHAT 05/01  Rp                 10.200
92 7544 UMUL SOLEKHAH 05/01  Rp                   5.500
93 9901 BANDIYAH 05/01  Rp                 10.700
94 7541 ROKHIMAH 05/01  Rp                   8.500
95 7538 NIKMATUL B 05/01  Rp                   6.800
96 7535 NUHYIL FADHILAH 05/01  Rp                   6.000
97 7540 SINTIYAH 05/01  Rp                   5.000
98 7732 KHANAFI 05/01  Rp                   5.300
99 7741 SITI KODRIYAH 05/01  Rp                   4.500
100 7744 NASEKHAH 05/01  Rp                             -
101 9898 MUNTIYEM 05/01  Rp                 10.200
102 9915 SOREP  M 05/01  Rp                   5.000
103 9912 KHOLIP 05/01  Rp                             -
104 9913 SUTIAH 05/01  Rp                 10.300
105 9905 SRI YANTI 05/01  Rp                 19.300
106 7738 YOHAN 05/01  Rp                   5.000
107 350 ZAENUDIN 05/02  Rp                   5.000
108 305 NURHOZIN 05/02  Rp                   2.000
109 347 AFIF FUDIN 05/02  Rp                   5.000
110 300 NASIHIN 05/02  Rp                   2.000
111 297 AMINNUDI 05/02  Rp                   5.000
112 348 SOBIRIN 05/02  Rp                   4.000
113 342 AGUS MAFTUHIN 05/02  Rp                   5.000
114 351 MA'IL A 05/02  Rp                             -
115 358 SUPARMAN 05/02  Rp                 10.000
116 310 MAHMUDI 05/02  Rp                       500
117 293 KHAIRUDIN 05/02  Rp                   4.000
118 311 BAKER 05/02  Rp                   2.000
119 352 MASTOR 05/02  Rp                   3.000
120 341 MUANNAH 05/02  Rp                   3.000
121   SAKRONI 05/02  Rp                   1.000
122 337 ABDUL MUNIR 05/02  Rp                   5.000
123 349 MARIZAT 05/02  Rp                   6.000
124 296 GOZALI 05/02  Rp                   5.000
125 355 SOLIHIN 05/02  Rp                   1.500
126 356 AGUS MANGSUR 05/02  Rp                   2.000
127 308 ROMADHON 05/02  Rp                   7.000
128 344 KUAT 05/02  Rp                   5.000
129 295 KUSAINI 05/02  Rp                   5.000
130 354 KODER  05/02  Rp                   2.000
131 312 MARYATI 05/02  Rp                   3.000
132 399 KHOLIPAH 05/02  Rp                             -
133 303 NGAHADUN 05/02  Rp                             -
134 340 MA'IL S 05/02  Rp                             -
135 291 ROZIKIN 05/02  Rp                   4.000
136 360 MUJI 05/02  Rp                             -
137 346 PANDOLI 05/02  Rp                   4.000
138 338 KISROWIYAH 05/02  Rp                   2.000
139 294 AS'ARI 05/02  Rp                   2.500
140 345 KHONITIN 05/02  Rp                   5.000
141 292 NUR KHAFIDIN 05/02  Rp                   5.000
142 298 TAHMID 05/02  Rp                 15.000
143 357 BISRI 05/02  Rp                   5.000
144 289 SYAFI'I 05/02  Rp                             -
145 359 NUR KHOLIK 05/02  Rp                   3.000
146 307 BOHARI 05/02  Rp                   6.000
147 302 ABDUL MANAP 05/02  Rp                   3.000
148 290 ROZAK 05/02  Rp                   3.000
149 301 SOREPTO 05/02  Rp                   5.000
150 339 BUDEN 05/02  Rp                   5.000
151 7465 FATIHATI 03/01  Rp                   4.100
152 7991 MIRKOTUR ROHMAT 03/01  Rp                   3.100
153 7978 NAHDIYAH 03/01  Rp                 10.000
154 7986 SOLEKHATI 03/01  Rp                 10.000
155   NUR I'ANAH 03/01  Rp                   4.000
156 7441 RUROH 03/01  Rp                   5.000
157 7467 SU'AMI 03/01  Rp                 10.000
158 7438 ZAENAH 03/01  Rp                   6.400
159 7466 SUHARTI 03/01  Rp                 10.000
160 7479 SOPIYAH 03/01  Rp                             -
161 7999 ENY 03/01  Rp                   5.000
162 7486 TIKAYAH 03/01  Rp                 18.500
163 7487 NUR IMAMAH 03/01  Rp                   5.000
164 7995 HAMAMIDAH 03/01  Rp                 12.700
165 7463 KHOTIJAH 03/01  Rp                   7.000
166 7996 SRI REJEKI 03/01  Rp                             -
167 7990 SOREP 03/01  Rp                 10.000
168 7461 MARFU'AH 03/01  Rp                   8.000
169 7979 FUTUKHIYAH 03/01  Rp                   9.000
170 7489 ISMATUR 03/01  Rp                 10.000
171 7492 NUR HANAH 03/01  Rp                   5.000
172 7472 SUPRIYANTI 03/01  Rp                   4.000
173 8000 MUNASIFAH 03/01  Rp                   3.000
174 7947 MARWAH 03/01  Rp                 13.000
175 7444 HARTI 03/01  Rp                 17.200
176 7462 AVI A 03/01  Rp                   5.000
177 7994 EKO  03/01  Rp                             -
178 7980 SUMI'AH 03/01  Rp                 10.000
179 7491 NUR SRIANAH 03/01  Rp                 10.000
180 7981 ZUMAROH 03/01  Rp                             -
181 7992 ISTIQOMAH 03/01  Rp                             -
182 7982 SITI PORWAH 03/01  Rp                 11.500
183 7447 FATONAH 03/01  Rp                 10.000
184 7490 AVI B 03/01  Rp                 17.800
185 7442 KOMAR 03/01  Rp                   6.000
186 7471 ROTUL 03/01  Rp                 10.000
187 7987 TIYAH 03/01  Rp                 10.000
188 7983 UMUL 03/01  Rp                   7.800
189 7989 URIFAH 03/01  Rp                   7.500
190 7446 SUTARI 03/01  Rp                   4.000
191 7985 ISTIQOMAH 03/01  Rp                 11.600
192 7993 TARWIYAH 03/01  Rp                             -
193 7977 PAHIR 03/01  Rp                 11.800
194 7984 KHINDONAH 03/01  Rp                   2.700
195 7437 NUR HIDAYAH 03/01  Rp                   8.900
196 7998 NUR FAIDAH 03/01  Rp                   9.300
197 7440 KUTSIYAH 03/01  Rp                 14.100
198 7988 TARSO 03/01  Rp                 10.500
199 7445 ZULEHO 03/01  Rp                   8.000
200 7448 NUR JANAH 03/01  Rp                   5.900
201 7443 NUR ENDAH 03/01  Rp                   5.000
202 315 NUR ROZIQIN 02/02  Rp                   8.000
203 317 ABDUL HADI 02/02  Rp                   7.000
204 321 MUJAHIDIN 02/02  Rp                   5.000
205 327 WAHYUDIN 02/02  Rp                   8.000
206 323 NUR AFANDI 02/02  Rp                   7.500
207 318 MUNDAKIR 02/02  Rp                   4.500
208 316 SUYUTI 02/02  Rp                 17.000
209 313 MUKMININ 02/02  Rp                 10.000
210 245 H. TAHRIR 02/02  Rp                 15.500
211 322 JUMIRAH 02/02  Rp                   7.900
212 326 ABDUL MUKTI 02/02  Rp                 10.500
213 330 SUWARDI 02/02  Rp                             -
214 325 AMINUDIN 02/02  Rp                   5.200
215 329 MU’ATIB 02/02  Rp                   3.500
216 332 MAWARDI 02/02  Rp                   5.000
217 336 MAHMUDI 02/02  Rp                   7.000
218 334 SAMSUDIN 02/02  Rp                   5.000
219 328 SHOLIKHIN 02/02  Rp                   7.100
220 335 SUROSO 02/02  Rp                   7.000
221 333 MUHTAROM 02/02  Rp                 10.000
222 331 NUR KHASANI 02/02  Rp                   7.800
223 251 UHAIRIYAH 02/02  Rp                   9.000
224 243 MAHFUD 02/02  Rp                   8.000
225 242 SODIQIN 02/02  Rp                   5.800
226 246 LUKMAN ARIF 02/02  Rp                   7.000
227 244 NASORI 02/02  Rp                 10.200
228 320 SABIT 02/02  Rp                   8.600
229 252 BISRI 02/02  Rp                   7.000
230 247 JAMBURI 02/02  Rp                             -
231 324 SISWOYO 02/02  Rp                   5.000
232 249 NANDHIN 02/02  Rp                             -
233 254 NASRUDIN 02/02  Rp                   4.700
234 260 SA’RONI 02/02  Rp                   5.000
235 257 SA’UMI 02/02  Rp                   3.000
236 314 ANGSOR 02/02  Rp                             -
237 261 SHOLIKHIN (IS) 02/02  Rp                 15.000
238 253 BAMBANG SUGIARTO 02/02  Rp                 10.000
239 256 MURTADHO 02/02  Rp                 10.000
240 264 SARNITI 02/02  Rp                   4.000
241 176 TUGIRI 01/02  Rp                             -
242 170 SUMARI 01/02  Rp                   5.500
243 169 DANURI 01/02  Rp                   7.000
244 171 SUTRISNO 01/02  Rp                             -
245 174 NARIYO 01/02  Rp                 10.000
246 173 NUR  ROKHIM 01/02  Rp                   9.400
247 177 NUR  FATONI 01/02  Rp                   9.500
248 259 SA’EH 01/02  Rp                   3.000
249 175 SHOLIKHIN 01/02  Rp                   9.500
250 172 SUPRIYANTO 01/02  Rp                             -
251 180 SLAMET ISKANDAR 01/02  Rp                   5.000
252 179 MURSIDIN 01/02  Rp                 10.000
253 178 SUBARI 01/02  Rp                   5.000
254 166 RIYANTO 01/02  Rp                             -
255 168 BONTARI 01/02  Rp                   3.000
256 158 NGATINI 01/02  Rp                             -
257 164 AHMAD BAROKAH 01/02  Rp                             -
258 157 NUR  KHOLIS 01/02  Rp                   6.500
259 159 BUDIONO 01/02  Rp                 50.000
260 167 ASRO 01/02  Rp                   4.000
261 160 DA’AN 01/02  Rp                   5.000
262 163 SLAMET (NIAH) 01/02  Rp                 11.100
263 162 NUR  AMIN 01/02  Rp                 13.500
264 161 PURWATI 01/02  Rp                 10.000
265 255 ABRORI 01/02  Rp                   7.500
266 263 BADRIYAH 01/02  Rp                   5.000
267 262 SARIATI 01/02  Rp                   5.000
268 241 ABDUL WAHID 01/02  Rp                 13.000
269 319 MUNDOR 01/02  Rp                             -
270 258 A.SAKUR 01/02  Rp                             -
271 161 MANISAH    Rp                   6.000
272 273 MUJIYAT    Rp                             -
273   SISWANTO    Rp                 10.000
274 266 HARTANI    Rp                             -
275   KHOLIL    Rp                             -
276 274 SAHARI    Rp                   8.800
277 283 JAWAHIR    Rp                             -
278 287 SUTINI    Rp                   2.200
279   MINDO    Rp                             -
280   JURI    Rp                             -
281 278 MUNTA    Rp                             -
282 284 AMIN SUBKHAN    Rp                 10.000
283 208 AMANAH 03/02  Rp                 10.000
284 216 PARNI 03/02  Rp                             -
285 213 BONALEM 03/02  Rp                   7.500
286 211 ZAMRONI 03/02  Rp                   4.000
287 206 NUR KHAMID 03/02  Rp                   7.500
288 210 GUNTORO 03/02  Rp                             -
289 224 SHOLEHAH 03/02  Rp                 10.000
290 217 ABRORI 03/02  Rp                             -
291 225 MARDIYAH 03/02  Rp                   5.000
292 223 SYAHID 03/02  Rp                             -
293 221 KASMAD 03/02  Rp                   7.500
294 226 ERFAN 03/02  Rp                   6.600
295 222 A.MANAF 03/02  Rp                             -
296 228 FAHRUDIN 03/02  Rp                 13.200
297 220 A.SHOFA 03/02  Rp                 15.600
298 227 MASHITOH 03/02  Rp                             -
299 210 NGADI 03/02  Rp                             -
300 214 KHOIRUDIN 03/02  Rp                 10.000
301 215 BASYARI 03/02  Rp                             -
302 209 SHOBIRIN 03/02  Rp                   5.000
303 207 A.ROHMAN 03/02  Rp                             -
304 205 THOHAR 03/02  Rp                   9.000
305 219 A.JALIL 03/02  Rp                 10.000
306 218 SAMSUDIN 03/02  Rp                 28.200
307 137 H.MUSLIKHUN 04/02  Rp                 10.000
308 133 ROFI’I 04/02  Rp                   7.000
309 135 SOBRI 04/02  Rp                 10.000
310 141 H.SA’AT 04/02  Rp                   6.200
311 138 MASUDAH 04/02  Rp                 11.000
312 134 FAHULUDIN 04/02  Rp                             -
313 36 MUSTAQIM 04/02  Rp                 10.700
314 182 MUJAHIDIN 04/02  Rp                   9.500
315 184 MUSBIHIN 04/02  Rp                 10.000
316 248 A.SYAFIK 04/02  Rp                 11.900
317 190 KUWAT SYAFI’I 04/02  Rp                             -
318 185 ALI FUDIN 04/02  Rp                   5.000
319 188 LUKMAN KHAKIM 04/02  Rp                             -
320 250 SAEFUDIN 04/02  Rp                   7.500
321 191 SUNDAKIR 04/02  Rp                             -
322 186 MUNTARNI 04/02  Rp                   5.000
323 192 SAERI 04/02  Rp                             -
324 181 SA’ID 04/02  Rp                 12.500
325 183 NUR RODIN 04/02  Rp                             -
326 139 FATIHIN 04/02  Rp                 10.000
327 140 NUR KHOLISIN 04/02  Rp                 14.700
328 143 BAREROH 04/02  Rp                             -
329 187 NUR YASIN 04/02  Rp                             -
330 189 A.HADI 04/02  Rp                   2.900
331 144 A.MANAF 04/02  Rp                             -
332 142 FITA M. 04/02  Rp                 24.100
333 193 IHWAN    Rp                 18.900
334 149 HANAFI    Rp                             -
335 197 ROMADHON    Rp                   9.500
336 147 MUHAIMIN    Rp                 15.000
337 196 NUR ROHIM    Rp                 10.000
338 153 YOHI SONURO    Rp                   5.000
339 150 KIP YANTO    Rp                   8.000
340 156 NUR HOZIN    Rp                             -
341 199 TAHMUDI    Rp                   4.000
342 198  SHOLIKHAH     Rp                   1.500
343 202 NUR KHOLIS    Rp                 10.000
344 195 ZAENAL ABIDIN    Rp                   6.000
345 201 KHUMAEDI    Rp                 10.000
346 203 SUBAIDI    Rp                   5.000
347 194 ALI MUJIB    Rp                 10.000
348 288 SO'IMAH    Rp                 10.000
349 280 BASIR    Rp                 65.500
350 279 ANDI    Rp                   7.700
351 200 BAHRUL ULUM    Rp                 12.000
352 204 BADRUDIN    Rp                 10.000
353 132 SAIMAN    Rp                             -
354 145 WAHYUDI    Rp                             -
355 231 AMIN SAKAJI    Rp                 10.000
356 237 ROHMADI    Rp                   5.000
357 121 BONASIR    Rp                 12.000
358 130 ABDUL BASIT    Rp                   5.000
359 126 SUMARI    Rp                   5.000
360 229 ILYAS    Rp                 13.900
361 234 DIYONO    Rp                   3.200
362 235 SUMYATI    Rp                             -
363 239 UNTUNG JARI    Rp                             -
364 238 BOHAI ROMI    Rp                 11.500
365 129 SUGKOWO     Rp                 10.000
366 127 AMIN NASIR    Rp                   5.000
367 232 SODIQIN     Rp                             -
368 128 SANTOSO    Rp                   5.000
369 131 SUKRON    Rp                 25.600
370 123 SEHA BUDIN    Rp                             -
371 122 ROSIDIN    Rp                   5.000
372 7457 SUMIATI 01/01  Rp                   5.000
373 7460 ROMLAH 01/01  Rp                   6.300
374 7459 SOPIYAH 01/01  Rp                   4.200
375 7456 AROFAH 01/01  Rp                   2.200
376 7782 SARMAH 01/01  Rp                   2.000
377   HATI SETIAWATI 01/01  Rp                   5.100
378 7455 UZLIFATUL JANAH 01/01  Rp                   3.500
379 7784 SUREP 01/01  Rp                   2.500
380 7454 MARWIYAH 01/01  Rp                   7.500
381 7777 SARIPAH 01/01  Rp                 11.000
382 7690 TURAH IANAH 06/01  Rp                   5.000
383 7697 ROWIYAH 06/01  Rp                 14.000
384 7695 ZAENATON 06/01  Rp                 10.500
385 7698 KOMARIYAH 06/01  Rp                   5.500
386 7691 KHUSNUL KHOTIMAH 06/01  Rp                   3.000
387 7758 KHOLIFAH 06/01  Rp                   5.000
388 7696 KHUSUSIYAH 06/01  Rp                 11.500
389 7502 FAIZIN 06/01  Rp                 13.700
390 7749 ROJANAH 06/01  Rp                             -
391 7506 KHOTIMAH  N 06/01  Rp                   5.000
392 7787 NUR KHOMSAH 06/01  Rp                 13.000
393 7533 TURYATI 06/01  Rp                 10.000
394 7789 HALIMAH 06/01  Rp                   7.000
395 7794 ANAH 06/01  Rp                 10.000
396 7537 ISTIHAROH 06/01  Rp                 10.000
397 7796 SOLEHAH 06/01  Rp                   6.000
398 7795 KODER 06/01  Rp                 11.000
399 7504 NUR AROPAH 06/01  Rp                   5.000
400 7505 SITI MURNI 06/01  Rp                   5.000
401 7699 AMANAH 06/01  Rp                   5.000
402 7700 TUTIANAH 06/01  Rp                   7.000
403 7485 BADRIYAH 06/01  Rp                             -
404 7692 KHOTIMAH  S 06/01  Rp                   7.000
405 7689 PURNOMO 06/01  Rp                   4.600
406 7756 WARTINI 06/01  Rp                   3.400
407 7755 MUSLIMAH 06/01  Rp                             -
408 7694 HUNAINAH 06/01  Rp                   1.500
409 7693 MUZAYANAH 06/01  Rp                             -
410 7754 SAIDAH 06/01  Rp                 13.000
411 7759 MURIPAH 06/01  Rp                   5.000
412 7488 NOIMATON 06/01  Rp                   2.000
413 7501 SARIATUN 06/01  Rp                   9.700
414 7751 HAFIDHIN 06/01  Rp                             -
415 7793 SUSILOWATI 06/01  Rp                   5.000
416 7790 KHERIYAH 06/01  Rp                             -
417 7788 AROPAH 06/01  Rp                   5.500
418 7786 MUATI 06/01  Rp                   5.000
419 7753 SARNO 06/01  Rp                   5.000
420 7726 SOFIYAH 06/01  Rp                 11.000
421 7750 YANTI 06/01  Rp                 29.200
422 7792 ROFIATUN 06/01  Rp                   7.000
423 7752 USWATUN HASANAH 06/01  Rp                   4.000
424 7791 NAISAH 06/01  Rp                             -
425 507 AHADAH 06/01  Rp                   2.400
426 7760 MUAWANAH 06/01  Rp                             -
427 7757 SAIMANAH 06/01  Rp                   2.800
428   FINA    Rp                   2.000
429 7712 AGUS SHOLEH 04/01  Rp                   8.400
430 7724 ABDUL KHOLIQ 04/01  Rp                 19.200
431 7545 ABDUL MUFID/A SAKUR 04/01  Rp                             -
432 7722 M ANAS 04/01  Rp                   6.700
433 7723 ABD MUFID 04/01  Rp                   4.000
434 7721 UMANAP 04/01  Rp                   3.000
435 7718 MUNAWAR 04/01  Rp                             -
436 7503 PASOLI 04/01  Rp                   7.000
437 7714 NUROHMAN 04/01  Rp                   7.800
438 7703 ULINUHA 04/01  Rp                 20.000
439 7717 ROHMAT 04/01  Rp                 10.000
440 7713 NUR YATI 04/01  Rp                   7.000
441 7702 MUNDHOAP 04/01  Rp                 15.000
442 7710 SHOLIHIN 04/01  Rp                   8.000
443 7709 H SLAMET 04/01  Rp                 10.700
444 7711 NURUL AINI 04/01  Rp                   9.100
445 7706 MASHURI 04/01  Rp                   8.500
446 7684 AMAT ZAENI 04/01  Rp                   7.000
447 7683 ABD MANAF 04/01  Rp                             -
448 7705 NASOHA 04/01  Rp                   7.500
449 7546 HARNO 04/01  Rp                             -
450 7554 TAHMUDIN 04/01  Rp                   8.000
451 7550 A MUTAMAKIM 04/01  Rp                   5.000
452 7687 MUADIN 04/01  Rp                   8.500
453 7556 SAKDULLAH/GIONO 04/01  Rp                   2.800
454 7708 YUSUP 04/01  Rp                   7.200
455 7686 DHOPIRIN 04/01  Rp                   5.000
456 7678 M HASAN 04/01  Rp                 10.000
457 7682 ABU SAERI 04/01  Rp                   4.200
458 7555 AGUS MUAFA 04/01  Rp                 21.300
459 7530 BU MASLAKHAH 04/01  Rp                   9.500
460 7707 MUSLIKHIN 04/01  Rp                   5.000
461 7680 SAKDULLAH 04/01  Rp                   5.000
462 7681 ROSIDAH 04/01  Rp                   7.500
463 7685 MA'ID 04/01  Rp                   9.000
464 7522 NASTAIN 04/01  Rp                   5.200
465 7715 SAMSUDI 04/01  Rp                   5.000
466 7720 WAHYUDIN 04/01  Rp                   6.900
467 7547 ROZIKIN 04/01  Rp                   5.000
468 7552 ABD LATIP 04/01  Rp                 13.000
469 7549 MASTUR 04/01  Rp                   4.700
470 7553 NUR HADI 04/01  Rp                             -
471 7551 ALIMIN 04/01  Rp                   5.000
472 7548 HAMDANAH 04/01  Rp                             -
473 7523 NAHDUDIN 04/01  Rp                   6.000
474 7524 DUROH 04/01  Rp                   5.000
475 7528 TOHARI 04/01  Rp                   6.000
476 7497 DURI 04/01  Rp                   4.300
477 7508 SOPIYAN 04/01  Rp                   2.700
478 7521 AMINUDIN 04/01  Rp                   6.600
479 7531 JUMADI 04/01  Rp                   3.000
480 7527 A MUHSIN 04/01  Rp                   7.000
481 7500 ASRORI 04/01  Rp                 18.800
482 7529 NASRUDIN 04/01  Rp                             -
483 7525 SOBIRIN 04/01  Rp                   2.500
484 7526 A KHAMID 04/01  Rp                   2.000
485 7523 ALI MALIKI 04/01  Rp                   5.000
486 7701 KOMARUDINN 04/01  Rp                 22.500
487   KHUDAEFAH 04/01  Rp                             -
488 7499 DASAAN 04/01  Rp                   5.000
489 7716 MUSLIH 04/01  Rp                 11.600
490 7704 ISMAIL 04/01  Rp                   5.000
491 7679 ABU SAID 04/01  Rp                   5.000
492 7677 MISKIYAH 04/01  Rp                   8.000
493 7719 ZUHRI 04/01  Rp                 10.000
494 7788 ZARKONI 04/01  Rp                   1.500
495   jumlah    Rp           3.294.700
Share on Google Plus

About BLOGER

0 comments:

Total Tayangan