Laporan Koin Babadan Agustus I 2018

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 6360 MUTINAH 01/03  Rp                   9.300
2 6424 TURIPAH 01/03  Rp                   5.000
3 6423 SUNARTI 01/03  Rp                   5.200
4 6422 BATUN 01/03  Rp                   9.000
5 6426 SUNARSIH 01/03  Rp                   4.000
6 6421 NING 01/03  Rp                 10.000
7 6364 MUSLIPAH 01/03  Rp                 27.000
8 6362 MUINAH 01/03  Rp                   9.000
9 6361 KUSRIYAH 01/03  Rp                 10.000
10 6428 SULASMI 01/03  Rp                   5.000
11 6417 MISTIYAH 01/03  Rp                             -
12 6366 KURNIASIH 01/03  Rp                   9.500
13 6418 WAHYUNI 01/03  Rp                   6.000
14 6367 JUWARIYAH 01/03  Rp                   8.500
15 6357 TUMISAH 01/03  Rp                             -
16 6425 PARAYAH 01/03  Rp                   4.500
17 6419 PASIYAH 01/03  Rp                 15.000
18 6359 UMI NASEHAH 01/03  Rp                   6.000
19 6368 NURIYAH 01/03  Rp                   5.000
20 6363 MURYATI 01/03  Rp                 10.000
21 6358 MULYATI 01/03  Rp                   6.000
22 6365 SUSANTI 01/03  Rp                   9.700
23 6420 TUIMAH 01/03  Rp                   5.000
24 2161 ngatini 01/03  Rp                   7.500
25 7164 mbak watik 01/03  Rp                   7.000
26 7163 solekhati 01/03  Rp                   4.200
27 7153 sri lestari 01/03  Rp                   9.000
28 7167 parkiyah 01/03  Rp                             -
29 7162 asiyah 01/03  Rp                   6.500
30 7151 retno 01/03  Rp                             -
31 7165 turah 01/03  Rp                   3.200
32 7172 munirah 01/03  Rp                   5.000
33 7169 solpiyah 01/03  Rp                   5.000
34 7154 sari rakhati 01/03  Rp                   4.000
35 7170 sumarni 01/03  Rp                   5.300
36 7168 sopiyah 01/03  Rp                   4.200
37 7395 parningsih 01/03  Rp                   5.000
38 7156 khofifah 01/03  Rp                   2.500
39 7160 yuniani 01/03  Rp                   6.500
40 7159 kastiyah 01/03  Rp                             -
41 7149 parekha 01/03  Rp                   7.500
42 7150 rohmi 01/03  Rp                   4.000
43 7152 waryati 01/03  Rp                   3.000
44 7399 yulekho 01/03  Rp                   3.000
45 7396 miswati 01/03  Rp                   3.500
46 7121 lastri 01/03  Rp                             -
47 7157 bawon 01/03  Rp                   5.000
48 7122 pandilah 01/03  Rp                   4.000
49 7392 ariyah 01/03  Rp                   3.500
50 7158 SOREP 01/03  Rp                   6.500
51 7331 SRI SITUR 01/03  Rp                   5.000
52 7171 ELA 01/03  Rp                             -
53 9618 YURIYAH 01/03  Rp                 12.000
54 7335 VIVI 01/03  Rp                 15.000
55 7336 BATDRIYAH 01/03  Rp                             -
56 7337 KHOTIMAH 01/03  Rp                   4.000
57 9622 MBAK DAH 01/03  Rp                             -
58 9627 SUKIMAH 01/03  Rp                   6.000
59 9623 AMANAH 01/03  Rp                   3.500
60 9625 solekhati 01/03  Rp                   5.000
61 9624 SURIAH 01/03  Rp                   5.500
62 9629 BUNIRAH 01/03  Rp                   6.000
63 6427 MISMI 01/03  Rp                   5.000
64 9630 KOMARIYAH 01/03  Rp                   8.000
65 9628 ASIH WALUYO 01/03  Rp                   7.000
66 7338 SAROYAH 01/03  Rp                   5.000
67 7339 SURYATI 01/03  Rp                   2.000
68 9629 SUNARSIH WAWAN 01/03  Rp                   5.000
69 7329 RAMINI 01/03  Rp                   3.000
70 7390 MIDAH 01/03  Rp                   5.000
71 7334 SUNARSI WARNO 01/03  Rp                   4.500
72 7398 ANA 01/03  Rp                   5.000
73 7366 BADRIYAH 01/03  Rp                             -
74 9617 SAKDIYAH 01/03  Rp                   5.000
75 7166 MBK FENI 01/03  Rp                             -
76 9613 SULASMI 01/03  Rp                             -
77 7155 BU TUTIK 01/03  Rp                   7.000
78 9631 MBK MUS 01/03  Rp                 10.000
79 9632 SA'AMI 01/03  Rp                   3.000
80   ASIH KONTRAKAN    Rp                             -
81 9610 NUR FITRIYAH    Rp                   4.000
82 9621 NOVI    Rp                             -
83 7394 SARIYAH    Rp                   8.000
84 7330 TIMAH    Rp                             -
85   YAROH    Rp                             -
86 7332 SUMITRI    
87 7397 KOMARIYAH    Rp                   9.000
88 5943 SITI AMANAH    Rp                 25.000
89 5948 RUSWANTI    Rp                             -
90 5937 SITI MAGHFIROH    Rp                 20.000
91 5500 GIARTI    Rp                   5.000
92 5939 NUR ENDAH    Rp                 20.000
93 5497 SUPRAPTO    Rp                 11.000
94 5909 NUR AROPAH    Rp                   5.000
95 5947 MINAH    Rp                   5.500
96   ROSIANAH    Rp                             -
97 5938 SETIOWATI    Rp                             -
98 9202 LILIK SETIOWATI    Rp                 12.000
99 9207 RIANAH    Rp                             -
100 9206 JAHRO    Rp                   5.000
101 5494 ALFIAH    Rp                             -
102 9765 MUKTI    Rp                             -
103 5495 SULASTRI    Rp                 20.000
104 5942 WASTIAH    Rp                 20.000
105 5503 BAWON HALIMAH    Rp                             -
106 5940 PUJI SANTOSO    Rp                             -
107 5496 TAMIDIN    Rp                             -
108 5946 MULYADI BIN JONO    Rp                 25.500
109 5498 AYUB     Rp                 20.000
110 9201 SETIYANINGSIH    Rp                   5.000
111 9212 SITI FATIMAH    Rp                             -
112 9204 SADIM    Rp                 11.000
113 5944 SISWO PRASOJO    Rp                             -
114 9803 ENDANG     Rp                             -
115 9203 JUMIATUN    Rp                 13.000
116 5502 SUMIYATI    Rp                             -
117   KUNCORO    Rp                             -
118 5493 KOMARIYAH    Rp                   5.000
119 9805 PRIHATININGSIH    Rp                             -
120 9205 SRI RANI    Rp                             -
121 9681 SUTRIS    Rp                             -
122 9768 TRISNAWATI    Rp                   5.000
123   SUKINAH    Rp                 15.000
124   RENI    Rp                             -
125 9208 ERNA ERAWATI    Rp                             -
126   HAMBA ALLAH    Rp                             -
127   GINI    Rp                 16.500
128   UMARIYAH    Rp                 20.000
129 5506 BAWON 04/02  Rp                 15.000
130 5513 DAYAH 04/02  Rp                 10.000
131 5918 TUJANAH 04/02  Rp                 12.500
132 5512 HJ ATIK 04/02  Rp                             -
133 5511 SOLEKHAH 04/02  Rp                 10.000
134 5509 MASUDAH 04/02  Rp                 10.000
135 9884 ISTIKHOROH 04/02  Rp                             -
136 5924 KHOTIJAH 04/02  Rp                 11.000
137 9882 NINIK 04/02  Rp                 22.500
138 5505 SRI WAYATI 04/02  Rp                 15.000
139 9881 KISWATI 04/02  Rp                   8.000
140 5921 ZAENUDIN 04/02  Rp                 38.500
141 9342 HJ YUHRIYAN 04/02  Rp                   5.000
142 9881 SRI KHAYATI 04/02  Rp                 12.500
143 9873 MUNAWAROH 04/02  Rp                 10.000
144 9341 KUMYATI 04/02  Rp                 10.500
145 9876 EVA 04/02  Rp                 35.000
146 9874 RATMI 04/02  Rp                   6.500
147 9344 ROKHAYATI 04/02  Rp                   7.000
148 9339 SANTI 04/02  Rp                 12.000
149 9879 AYATI 04/02  Rp                             -
150 9877 SIHUN 04/02  Rp                   5.000
151 9875 KHOMSATUN 04/02  Rp                   8.500
152 9879 MISTIYAH 04/02  Rp                   5.000
153 9343 WURYANI 04/02  Rp                             -
154 9340 ENI 04/02  Rp                 34.000
155 9337 YIRAH 04/02  Rp                             -
156 9338 WIWIK 04/02  Rp                             -
157 5983 NUR FADHILAH 04/02  Rp                 25.000
158 5919 RINA 04/02  Rp                             -
159 9880 PUJI 04/02  Rp                   5.000
160 7284 SYAIFUDIN 04/02  Rp                 10.000
161 7286 DARIYAH 04/02  Rp                 11.000
162 5922 M TAROM 04/02  Rp                   4.500
163   UGI    Rp                             -
164 9761 ROWIYAH 03/02  Rp                 16.000
165 5920 HJ NGATONAH 03/02  Rp                 10.000
166 9791 SRI HALIMAH 03/02  Rp                 15.000
167 9763 CHASANATUN 03/02  Rp                             -
168 7287 HARTINI 03/02  Rp                 17.500
169 9795 TARMA'I 03/02  Rp                   8.300
170   HJ NING 03/02  Rp                 11.000
171 9739 SITI TANTOWI 03/02  Rp                             -
172 9740 HJ MUSLIKHAH 03/02  Rp                             -
173 9729 MUSRIATI 03/02  Rp                 13.000
174 7282 HJ KARMANI 03/02  Rp                 10.000
175 9744 HJ PURWATI 03/02  Rp                   7.000
176 9741 HJ IPAH DURSIN 03/02  Rp                   7.400
177 9751 NUNUNG 03/02  Rp                 12.000
178 5916 SRI LESTARI 03/02  Rp                 29.700
179 9759 BEJO 03/02  Rp                   2.500
180 9731 SRI JARWI 03/02  Rp                   4.000
181 9732 SUDIATI 03/02  Rp                 10.000
182 9734 ANISAH DAMADI 03/02  Rp                 15.700
183 9764 KHALIMAH 03/02  Rp                   6.000
184 9747 RONDHIYAH 03/02  Rp                 19.500
185 9799 HARWATI 03/02  Rp                 21.000
186 9745 NAILUS SA'ADAH 03/02  Rp                 16.000
187 9786 KOMARIYAH 03/02  Rp                 15.000
188 9754 SURIYAH 03/02  Rp                   5.000
189 9776 FARIDAH 03/02  Rp                 20.000
190 9738 SRI WINARTI 03/02  Rp                 15.000
191 9784 YULIASIH 03/02  Rp                   9.500
192 7288 PARIYAH 03/02  Rp                 10.000
193 7291 PURI'AH 03/02  Rp                 10.000
194 9781 SUPRIYAH 03/02  Rp                 13.900
195 7292 NURIYAH 03/02  Rp                 13.900
196 9749 KHOSYI'IN 03/02  Rp                   9.100
197 9752 RILOWAN 03/02  Rp                 10.600
198 9743 GASTIYAH 03/02  Rp                             -
199 9787 SARIYAH 03/02  Rp                             -
200 9778 SALIS 03/02  Rp                 20.000
201 9758 SULINAH 03/02  Rp                 26.700
202 9748 TATIK 03/02  Rp                 24.900
203 9755 BADRIYAH 03/02  Rp                             -
204 9782 SUCI RAHAYU 03/02  Rp                 14.700
205 9792 SUPARNI 03/02  Rp                             -
206 9792 KHUZAEMAH/FITRI 03/02  Rp                             -
207   NUR DUL 03/02  Rp                             -
208 9779 SOPIYAH 03/02  Rp                   6.000
209 5507 MUSRIPAH 03/02  Rp                   6.000
210 9737 MUSYAROFAH 03/02  Rp                   3.200
211 5917 KATISAH 03/02  Rp                   4.700
212 9750 MISSIYAH 03/02  Rp                 13.200
213 9746 JULAILAH 03/02  Rp                   8.100
214 9788 SUNARTI 03/02  Rp                   5.000
215 9735 TUKILAH 03/02  Rp                   4.000
216 9748 AISAH 03/02  Rp                   3.000
217 9793 JUHARTI 03/02  Rp                 15.000
218 9783 NING HENDRO 03/02  Rp                             -
219 9780 CASMINTEN 03/02  Rp                 10.000
220 9796 DEWI 03/02  Rp                 13.300
221 9730 SUGIHARTI 03/02  Rp                 10.000
222 9757 TURAH 03/02  Rp                 11.000
223 9800 PUJI 03/02  Rp                   7.300
224 9794 NGATIMAH 03/02  Rp                   3.000
225 9736 YANTO 03/02  Rp                   9.300
226 9760 BADRIYAH NGARJONO 03/02  Rp                   8.000
227 9797 HJ PURTIYAH 03/02  Rp                             -
228 9881 HJ KHAYATI 03/02  Rp                             -
229 9777 ROMLAH 03/02  Rp                 58.500
230 9756 DARMINI 03/02  Rp                 14.200
231 9790 NING HARJO 03/02  Rp                 14.000
232 9789 LATUTIK 03/02  Rp                 11.000
233 9753 NITA 03/02  Rp                             -
234 7289 FAHRUDIN 03/02  Rp                             -
235 9785 HAFIDHIN/SAIDAH 03/02  Rp                   8.500
236 7285 MURWATI 03/02  Rp                   9.800
237   KHOTIMAH 03/02  Rp                             -
238 9733 DIAH KARTIKA / ANA 03/02  Rp                             -
239 7290 NARYO 03/02  Rp                   5.200
240 5969 MASUDAH 03/04  Rp                 10.500
241 9721 LILLIK 03/04  Rp                             -
242 9720 TUKIYAH 03/04  Rp                             -
243 9720   03/04  Rp                   8.000
244 9723 BAWON 03/04  Rp                             -
245 9728 ROIDAH 03/04  Rp                             -
246 7231 ROMDIYAH 03/04  Rp                   1.400
247 7221 MUNAH 03/04  Rp                   9.500
248 7226 KHOLISAH 03/04  Rp                   4.000
249 7228 AMITI 03/04  Rp                   7.900
250 7222 ZAHROTUN NISAK 03/04  Rp                             -
251 7230 EKA 03/04  Rp                             -
252 7223 SAIDAH 03/04  Rp                   2.500
253 5971 JUMINAH 03/04  Rp                 11.000
254 5961 AMINAH 03/04  Rp                   8.800
255   ROIPATU 03/04  Rp                   4.000
256 5964 ZAENURI 03/04  Rp                             -
257   KHURIPAH 03/04  Rp                             -
258   AISAH 03/04  Rp                   8.900
259 5963 WATIK 03/04  Rp                   8.000
260 9825 RUKAYAH 03/04  Rp                   7.600
261 9827 MAKMUROH 03/04  Rp                   7.400
262 9829 MAEMUNAH 03/04  Rp                   4.000
263 9832 MASEHAH 03/04  Rp                 16.500
264 9831 MUSLIHAH 03/04  Rp                   6.500
265 9834 NURFADLILAH 03/04  Rp                             -
266 9836 YANTI 03/04  Rp                   8.000
267 5938 RUMI'AH 03/04  Rp                   5.000
268 5966 PUJI H 03/04  Rp                   8.000
269 9722 YUNAENAH 03/04  Rp                   4.000
270 9835 NUR HIDAYAH 03/04  Rp                   5.500
271 9726 SRI MUAWANAH 03/04  Rp                   4.000
272 9723 KHOTIMAH 03/04  Rp                             -
273 9724 TIAMAH 03/04  Rp                             -
274 9719 MUNTIRAH 03/04  Rp                   4.000
275 5959 ARMUSANAH 03/04  Rp                             -
276   RIHANIYAH 03/04  Rp                   8.000
277   MUNDRIYAH 03/04  Rp                   3.500
278 5967 ALKOMAH 03/04  Rp                 12.900
279   NAHARI 03/04  Rp                             -
280 9826 MUKTI 03/04  Rp                             -
281   MAEMUNAH 03/04  Rp                   9.500
282 5965 NURYASIN    Rp                             -
283 9729 YATIMAH    Rp                   4.000
284 9718 RONDIYAH    Rp                   9.000
285 4403 ZUMROTUN    Rp                   4.000
286 7224 BASIROH    Rp                   6.000
287 4406 KHOTIJAH    Rp                             -
288   NURUL    Rp                             -
289 7232 SAONAH    Rp                   7.000
290 7227 NUR FAIZAH    Rp                             -
291 7225 HARMUNIS    Rp                   8.000
292 4404 SUTIYAH    Rp                   5.000
293 7229 SOIMAH    Rp                   2.400
294 4402 MUNARIYAH    Rp                             -
295 9828 MAWARTI    Rp                             -
296   AYALI    Rp                   3.000
297   NAPSIYAH    Rp                 10.000
298   MARWIYAH    Rp                   6.000
299   TIYOSO    Rp                   4.000
300   SAEFI    Rp                   8.000
301 4371 SAKDIYAH    Rp                 12.500
302   RISNA    Rp                   4.000
303   SOLEH    Rp                             -
304   SUNDRI    Rp                             -
305   SOIM     Rp                             -
306   NASRUL    Rp                             -
307   PIPAH    Rp                             -
308   ANISAH    Rp                             -
309   NISROHAH    Rp                             -
310   ST KOSARI    Rp                   4.500
311   HINDUN    Rp                             -
312   DUL MUNIR    Rp                             -
313   ABDUL ROZAK    Rp                             -
314   SUJINAH    Rp                             -
315   KHAMED    Rp                             -
316   TUHIN    Rp                             -
317   ROZAK    Rp                 10.000
318   MASLAHAH    Rp                   4.000
319   ROJIYAH     Rp                 12.000
320   ISMIYATI    Rp                             -
321   CHURIPAH    Rp                             -
322   ASKUR    Rp                             -
323   ASNAP    Rp                             -
324   NASRUL     Rp                             -
325   AMIN    Rp                             -
326   HAMBA ALAH    Rp                             -
327 5915 ZAENUDIN 1/2  Rp                   5.000
328   UPIT 1/2  Rp                   3.500
329   GINEM 1/2  Rp                   5.000
330   TIYAH 1/2  Rp                   7.000
331   LINA 1/2  Rp                   7.000
332   JUWARNIK 1/2  Rp                   4.000
333   KUSTNAH 1/2  Rp                   7.000
334   UTIT 1/2  Rp                   5.500
335   MINAH 1/2  Rp                   2.500
336   RIWAYATI 1/2  Rp                 10.400
337   WINAR 1/2  Rp                 10.000
338   PARMI 1/2  Rp                             -
339   SITI GIYAR 1/2  Rp                   7.500
340   JUWARIYAH 1/2  Rp                   6.000
341   MBOK DINEM 1/2  Rp                             -
342   JUARIYAH 1/2  Rp                   9.000
343   MUNAWAROH 1/2  Rp                   5.800
344   YAYUK 1/2  Rp                 10.000
345   SUMADI 1/2  Rp                 10.000
346   IPNU 1/2  Rp                             -
347 9675 LIANAH 1/2  Rp                   7.700
348 9688 NGAHATON 1/2  Rp                   3.000
349 9684 SRIPAH 1/2  Rp                   3.000
350   KHOTIJAH 1/2  Rp                   4.000
351   ELIYAH 1/2  Rp                   3.500
352   MURYANI 1/2  Rp                   4.000
353   LISTIYOWATI 1/2  Rp                   5.000
354   MUNJANAH 1/2  Rp                   7.000
355   SRI SUS 1/2  Rp                   4.000
356   HJ. SUMINI 1/2  Rp                   6.500
357   TUTIK 1/2  Rp                   8.000
358   NITA 1/2  Rp                   6.500
359   RUSMINI 1/2  Rp                   5.500
360   SUWARNI 1/2  Rp                   4.000
361   INA 1/2  Rp                   3.000
362   SUHARTI 1/2  Rp                   1.000
363   MEI 1/2  Rp                   8.000
364   WASTINI 1/2  Rp                   7.000
365   SUMARNI 1/2  Rp                   4.000
366   TIKAH 1/2  Rp                   7.000
367   SITI SOPIYAH 1/2  Rp                   4.000
368   SUMI ATUN 1/2  Rp                   4.000
369   TATA/TETEH 1/2  Rp                             -
370   SALAMAH 1/2  Rp                   3.500
371   SITI KOSIM 1/2  Rp                             -
372   SITI PARJO 1/2  Rp                             -
373   ATIKA 1/2  Rp                   5.000
374   ROMYATI/ROHAYATI 1/2  Rp                             -
375   TIJAH 1/2  Rp                   5.300
376   REHA    Rp                 10.000
377   SAKI    Rp                 14.000
378   INDASAH    Rp                             -
379   MUSAROPAH    Rp                             -
380   SALAMAH    Rp                 10.000
381   RATI    Rp                             -
382   JAMILAH    Rp                   3.000
383   SUMITRI    Rp                   5.000
384   SRI HARYATI    Rp                             -
385   SITI PARJO    Rp                             -
386   VIVI    Rp                             -
Share on Google Plus

About BLOGER

0 comments:

Total Tayangan