Laporan Koin Nu Delisen April I 2019

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                             -
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                   5.000
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                   4.000
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                   5.000
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                   5.000
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                 10.000
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                   5.000
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                   5.000
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                 10.000
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                   5.000
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                   5.000
12 5121 AMIN 1/1  Rp                   5.000
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                 10.000
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                 10.000
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                   5.000
16 5529 RONI 1/1  Rp                   5.000
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                 33.900
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                 15.500
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                   5.000
20 5097 SAREP 1/1  Rp                 10.000
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   3.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                 10.000
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   4.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                   5.000
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   4.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                   3.000
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   1.000
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   5.000
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                 13.400
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
33   UMI HASANAH 1/1  Rp                 15.000
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 15.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                 10.000
36 5112 KASRI 1/1  Rp                   5.000
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                             -
39 5422 YASIN 1/1  Rp                 10.000
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                             -
41 5108 AZZA 1/1  Rp                 10.000
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                 10.000
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 19.900
44 5594 MULDIARI 1/1  Rp                             -
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                 10.700
46   KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
47   RIMAH 1/1  Rp                 10.000
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                   9.000
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                 10.000
50 5073 ARDAN 1/1  Rp                 10.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                 10.000
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                 15.000
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                 10.000
54   ISTIQOMAH 1/1  Rp                   5.000
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   3.000
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                   5.000
57   HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                             -
58   ARIFUL MUHARI    Rp                 15.200
59   HJ. ROZIQOH    Rp                 25.200
60 5148 SUGENG    Rp                             -
61   JURI'AH    Rp                 10.000
62 5148 SA’ADAH    Rp                   6.000
63 5579 NAZIAH    Rp                 25.000
64   SRIAH    Rp                   3.000
65   NANIK    Rp                   5.000
66 6612 SUPARMIN    Rp                   9.500
67 5052 KHUDAEFAH    Rp                   7.000
68 5592 SANNAH    Rp                   3.000
69 5755 SUTIAH    Rp                   2.000
70 5524 SAIDA    Rp                   5.000
71 5749 SOLIHIN    Rp                             -
72 5591 H. SUKATIB    Rp                 35.000
73 5745 RIYANTI    Rp                 22.000
74 5580 RIYAH    Rp                   6.000
75 5538 BAROKAH    Rp                   5.000
76 5146 MUSRIPAH    Rp                 10.000
77 5751 MUZAIYAH    Rp                   5.000
78 5605 SITI    Rp                       500
79 5747 JUARIYAH    Rp                   5.000
80 5752 SOFA    Rp                   5.000
81 5746 FATOYAH    Rp                 13.000
82 5583 LIMUS    Rp                             -
83 5610 SITI ANISAH    Rp                   5.500
84 5740 IBU AMI    Rp                             -
85 5049 ROSI'AN    Rp                 20.000
86 5602 NGAMIRAH    Rp                             -
87 5609 SUTINAH    Rp                   5.000
88 5586 INDUN    Rp                 10.000
89 5537 WATINI    Rp                 16.000
90 5540 SITI UMAROH    Rp                 10.000
91 5149 MI'AH    Rp                   8.000
92 5606 TUROH    Rp                 20.000
93 5470 BUARTI    Rp                   6.000
94 6526 SUSANTI    Rp                 10.000
95 5530 RATIH    Rp                   5.000
96   UMUL F.    Rp                 10.000
97 911 MUHTADI 02/04  Rp                 10.000
98 9249 KHOIRI 02/04  Rp                   3.000
99 9320 TAMYIS 02/04  Rp                   6.500
100 9331 UNTUNG 02/04  Rp                   5.500
101 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   4.000
102 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                             -
103 9315 TOHER 02/04  Rp                   5.000
104 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                   4.500
105 9347 RIPATI 02/04  Rp                   5.500
106 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                   5.000
107 9304 TAMRIM 02/04  Rp                   2.000
108 9333 SULHANI 02/04  Rp                   4.100
109 9312 SAPARI 02/04  Rp                   4.500
110 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                   5.500
111 9332 SAROH 02/04  Rp                   4.000
112 9349 KHALIRI 02/04  Rp                   2.000
113 9298 PATIHIN 02/04  Rp                   5.000
114 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                             -
115 9316 AMANAH 02/04  Rp                             -
116 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                   7.500
117 9291 SARATUN 02/04  Rp                             -
118 9299 DIMYATI 02/04  Rp                             -
119 9348 HANAPI  02/04  Rp                   5.700
120 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                   4.000
121 9355 MIATI 02/04  Rp                   5.000
122 9306 TEGUH 02/04  Rp                   5.000
123 9307 IRHAM 02/04  Rp                   5.000
124 9314 TAUCHID 02/04  Rp                   5.500
125 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                   5.000
126 9246 KHASANI 02/04  Rp                             -
127 9354 PATKHURI 02/04  Rp                             -
128 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                             -
129 9317 AMINI 02/04  Rp                   4.000
130 9258 TOHRI 02/04  Rp                   8.000
131 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                   6.000
132 9356 SAYUDI 02/04  Rp                   3.000
133 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
134 9256 SARIYAH 02/04  Rp                   2.500
135 9255 MANSUR 02/04  Rp                   2.500
136 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                   5.600
137 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                   6.000
138 9346 HALIMAH 02/04  Rp                             -
139 9318 MOTORI 02/04  Rp                             -
140   BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                   5.000
141 9303 NASIHIN 02/04  Rp                             -
142   DIDIK 02/04  Rp                   5.000
143 5101 YUHDI 4/1  Rp                 19.000
144 5081 YAMAHSARI 4/1  Rp                 20.000
145 5144 BONAWAR 4/1  Rp                   6.000
146 5142 NEMA 4/1  Rp                             -
147 5093 SAMSUDIN 4/1  Rp                   5.000
148 5091 YAHYA 4/1  Rp                   5.000
149 5139 SUKATRI 4/1  Rp                 10.000
150 5486 KURDI 4/1  Rp                 10.000
151 5483 SUMYATI 4/1  Rp                   5.000
152 5488 SALMANAH 4/1  Rp                   5.000
153 5528 SOLIYAH 4/1  Rp                 10.000
154 5596 MUSLIMAH 4/1  Rp                   4.000
155 5585 ROHANIYAH 4/1  Rp                   9.000
156 5535 MUSYAROFAH 4/1  Rp                 12.000
157 5598 TUGI 4/1  Rp                             -
158 5607 ZAKIYAH 4/1  Rp                 10.000
159 5748 MBAK MUNAH 4/1  Rp                             -
160 5584 BADRIYAH 4/1  Rp                   5.000
161 5578 YUSROFUL M 4/1  Rp                 10.000
162 5536 HERMANTO 4/1  Rp                             -
163 5588 MULASIN 4/1  Rp                   5.000
164 5059 JARIYAH 4/1  Rp                   5.000
165 5532 FATIMAH 4/1  Rp                             -
166 5003 NARIYAH 4/1  Rp                   6.500
167 5587 SRIAMAH 4/1  Rp                   5.000
168 5589 MUJANAH 4/1  Rp                   5.000
169 5604 ROFIATUN 4/1  Rp                   5.000
170 5140 MUSRIPAH 4/1  Rp                 10.000
171 5597 RIANAH 4/1  Rp                   5.000
172 5608 SUMIRAH 4/1  Rp                   9.000
173 5055 SOMNYAK 4/1  Rp                   8.000
174   TRI ROHMAH 4/1  Rp                             -
175 5599 ALIYAH 4/1  Rp                 22.000
176 5522 CASMIATI 4/1  Rp                   5.000
177 5050 MUSRIYAH 4/1  Rp                   8.000
178 5611 NAH 4/1  Rp                 12.500
179 5151 NAIMAH 4/1  Rp                 12.500
180 5527 SOFIYANTI 4/1  Rp                             -
181 5735 YATI 4/1  Rp                 10.000
182 5533 PUNIRAH 4/1  Rp                   5.000
183   UNDIROH    Rp                   8.500
184   KHORUN NISAK    Rp                 10.000
185   TOHAR    Rp                   5.000
186 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                 23.500
187 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                   6.100
188 5088 HASAN 2/1  Rp                   5.000
189 5113 BADRUN 2/1  Rp                   6.500
190 5075 PALALI 2/1  Rp                   7.000
191 5481 ROMLAH 2/1  Rp                   5.000
192 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                   5.000
193 5490 MAWARDI 2/1  Rp                   5.000
194 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                             -
195 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                   5.000
196 5115 PURYONO 2/1  Rp                   7.000
197 5143 MASRUR 2/1  Rp                 18.100
198 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                   5.000
199 5103 PURYADI 2/1  Rp                   5.000
200 5114 MUSYONO 2/1  Rp                   6.000
201 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   7.600
202 5106 DARSONO 2/1  Rp                   8.000
203 5018 JUMADI 2/1  Rp                   7.000
204 5484 DAHLAN 2/1  Rp                 10.000
205 5099 TASMIN 2/1  Rp                   3.000
206 5104 YASKUR 2/1  Rp                   8.000
207 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                   4.000
208 5136 FAQIH 2/1  Rp                 10.000
209 5110 ROHIM 2/1  Rp                 17.600
210 5119 SANAH 2/1  Rp                 15.000
211 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                             -
212 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
213 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                   7.000
214 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
215 5082 MISLAM 2/1  Rp                             -
216 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                 10.000
217 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                             -
218 5747 FAISAL 2/1  Rp                             -
219 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                 12.500
220 5737 KATIRIN 2/1  Rp                             -
221   SUYONO 2/1  Rp                   8.500
222   MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
223   MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                   8.000
224   MUNTARI 2/1  Rp                             -
225   ATMINAH 2/1  Rp                 11.000
226   ARIFIN 2/1  Rp                 10.000
227   TAU'ID 2/1  Rp                             -
228   GUNAWAN    Rp                   5.000
229 5696 MALEHA / PI'I 01/02  Rp                   3.000
230   SUSILOWATI 01/02  Rp                   2.000
231 5688 UMAR AJI / MIHAYATUN 01/02  Rp                   5.000
232 5689 NUR HADI 01/02  Rp                   3.000
233 5656 MAISTIYAH 01/02  Rp                   5.000
234 5690 SAYONO 01/02  Rp                   3.500
235 5679 GIYAR 01/02  Rp                             -
236 5684 MESATI 01/02  Rp                 10.000
237 5658 TUPAR / TUMIAH 01/02  Rp                             -
238 5674 NUR / ENI 02/02  Rp                   2.000
239 5650 DARTI / SAREH MUHSIN 02/02  Rp                   5.000
240 5649 SISWATI 02/02  Rp                             -
241 5693 NASIRUN / NEKWATI 02/02  Rp                             -
242 5653 SLAMET / KUS 02/02  Rp                             -
243 5655 UMANAH 02/02  Rp                             -
244 5698 WAHID 02/02  Rp                             -
245 5691 KUAT / SOP 02/02  Rp                             -
246    PONISIH 02/02  Rp                             -
247 5678 TURATMIN 02/02  Rp                             -
248 5673 SEHA / ISLAHUDIN 02/02  Rp                   3.000
249    SUKINI / MUHARI 02/02  Rp                   2.000
250 5680 TURIYAH 02/02  Rp                   2.000
251   LASMI 02/02  Rp                             -
252 6054 NIMAN 02/02  Rp                             -
253 5695 YATEN / LATI 02/02  Rp                             -
254   SRI KEGO 02/02  Rp                             -
255   INDRO / SUTIYAH 02/02  Rp                   2.000
256 5572 BAWON 02/02  Rp                   2.000
257   JUMITAN 02/02  Rp                             -
258 5675 KOHADI 02/02  Rp                             -
259   SOLIHIN / SUKIRAH 02/02  Rp                             -
260 5705 SANTO / RIYANTI 02/02  Rp                             -
261   SUTIYAH / GANDUL 02/02  Rp                             -
262 5681 MIDI 02/02  Rp                             -
263   ENI PUJIWATI 02/02  Rp                   2.000
264 5651 WAHYUDI 02/02  Rp                   3.000
265 5659 SAYUDI 02/02  Rp                   2.000
266   SULASTRI 02/02  Rp                             -
267   TURYONO 02/02  Rp                             -
268   SITI RUSIATUN / AGUS 02/02  Rp                   4.000
269   TURIYAH 05/02  Rp                 11.500
270   PUJI 05/02  Rp                   7.000
271   ISTIROHAH 05/02  Rp                   5.000
272   SULASTRI 05/02  Rp                   5.000
273   AZIZAH 05/02  Rp                   5.000
274   NGASIMAH 05/02  Rp                   7.000
275   PARSINAH 05/02  Rp                   5.000
276   SURATUN 05/02  Rp                   4.000
277   KHAERIYAH 05/02  Rp                   2.000
278   NUR JANAH 05/02  Rp                   4.000
279   KUTIYAH 05/02  Rp                   2.000
280   SULATI 05/02  Rp                   4.500
281   NOK DAR 05/02  Rp                   2.000
282   KATIPAH 05/02  Rp                   5.000
283   SAMINAH 05/02  Rp                   3.000
284   SURIP 05/02  Rp                 10.000
285   NGUMI 05/02  Rp                   3.500
286   JUNARTI 05/02  Rp                   1.000
287   MIATI 05/02  Rp                   2.500
288   NITA 05/02  Rp                   5.000
289   MANUTI 05/02  
290   HARTINI 05/02  
291   MURIAH 05/02  
292   KEMISAH 05/02  
293   SURIP 05/02  
294   SURIP 05/02  
295   YULIANTI 05/02  
296   ROHWATUN 05/02  
297   MURNITI 05/02  
298   SURYATI 05/02  
299   SOPIAH 05/02  
300   RAHAYU 05/02  
301   SRIPAH 05/02  
302   ZUMROTUN 05/02  
303   ANIS 05/02  
304   MUHAYATI 05/02  
305   KUWATI 05/02  
306   SURIAH 05/02  
307   SAROPAH 05/02  
308   TARWIYAH 05/02  
309   SINOK 05/02  
310   TUMI'AH 05/02  
311   MUKAROMAH 05/02  
312   SUBIARSIH 05/02  
313   SRI NASIKIN 05/02  
314   RUSTI 05/02  
315   SRI SIR 05/02  
316 5640 NGAHADI 03/02  Rp                 11.200
317   NGASIRAH 03/02  Rp                   5.000
318   SURIP 03/02  Rp                   4.000
319 5643 KUWAT 03/02  Rp                   5.000
320   SLAMET 03/02  Rp                   2.000
321 6087 JAMIN 03/02  Rp                   5.000
322   MISADI 03/02  Rp                             -
323 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                 10.500
324 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                   5.000
325 5639 TUYONO 03/02  Rp                   4.500
326   MENEK 03/02  Rp                             -
327 5641 SAYONO 03/02  Rp                   6.500
328 5644 UKARI 03/02  Rp                 17.800
329   TURMUDI 03/02  Rp                             -
330 5638 MISKONO 03/02  Rp                   5.000
331 5648 YATIN 03/02  Rp                             -
332 5547 SUALIM 03/02  Rp                 10.000
333   RUSMINI 03/02  Rp                             -
334 6090 MUDIONO 03/02  Rp                   5.200
335 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                   5.000
336   SUKADI 03/02  Rp                             -
337 5646 JUPRI 03/02  Rp                   2.000
338 6057 SATARI 03/02  Rp                   3.500
339 6062 SLAMET 03/02  Rp                   5.000
340   SISUR 03/02  Rp                   2.000
341 6063 SENIN 04/02  Rp                   2.000
342   NUR SOFA 04/02  Rp                   5.000
343 6085 SUDARNO 04/02  Rp                   7.000
344 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                   5.000
345 6084 SALEM 04/02  Rp                   8.000
346 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   2.000
347   SUMONO 04/02  Rp                   2.000
348 6058 MUKLIS 04/02  Rp                 10.000
349 6059 SUKRI 04/02  Rp                   4.500
350 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                   7.000
351 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   4.400
352 6066 NASIRIN 04/02  Rp                 20.000
353   SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                             -
354 5061 SONAWAN 04/02  Rp                   5.000
355 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                   5.500
356 6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                   6.000
357 6053 SANURI 04/02  Rp                 11.000
358 6054 SENIMAN 04/02  Rp                   5.000
359   SUGINI/JUMINAH 04/02  Rp                             -
360 6045 TUNAWAR 04/02  Rp                   8.200
361 6046 AHYAK 04/02  Rp                   4.200
362 6052 RUWAH 04/02  Rp                   2.500
363   WARMAD 04/02  Rp                             -
364 6049 SENARI 04/02  Rp                   4.300
365   SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                             -
366 6038 SOBIRIN 06/02  Rp                   9.000
367 6002 BUHAYAT 06/02  Rp                   4.000
368 5999 WINARNI 06/02  Rp                   4.000
369   MIS MAH 06/02  Rp                   3.300
370   SUYIKNO 06/02  Rp                   9.000
371   MIRATUS 06/02  Rp                   2.000
372   ROKHAM 06/02  Rp                   4.000
373   SUGI 06/02  Rp                   2.000
374   SUPI 06/02  Rp                   3.400
375   MAHYUDI 06/02  Rp                   4.000
376   WALUYO 06/02  Rp                   9.000
377   ROHMAT 06/02  Rp                   4.000
378   SURIP 06/02  Rp                   3.000
379   SUBARI 06/02  Rp                   4.000
380   SURIP 06/02  Rp                   2.000
381   WINARSO 06/02  Rp                   5.000
382   TUJAR 06/02  Rp                   4.000
383   BAUL 06/02  Rp                   5.000
384   IRFANDI 06/02  Rp                   5.100
385   SALIMAH 06/02  Rp                   2.000
386   SENIRAH 06/02  Rp                   4.000
387   JUREM 06/02  Rp                             -
388   SUNOTO 06/02  Rp                   5.000
389   TEGUH 06/02  Rp                   1.000
390   MITAM 06/02  Rp                   4.000
391   SUNAR 06/02  Rp                             -
392   AHMAD 06/02  Rp                   4.000
393   SUYATI 06/02  Rp                   4.000
394   PURYATI 06/02  Rp                   2.000
395   SARKIYAH 06/02  Rp                   2.000
396   SUKARDI 06/02  Rp                   2.000
397   NIMAN 06/02  Rp                   1.500
398   BANDI 06/02  Rp                   3.000
399   NARTI 06/02  Rp                   2.500
400   SUKONO 06/02  Rp                   2.500
401   SENIMAH 06/02  Rp                   7.100
402   KUSTIYAH 06/02  Rp                   5.000
403   JUMARI 06/02  Rp                   4.000
404   BASIR 06/02  Rp                   4.000
405   TUKADI 06/02  Rp                   7.900
406   TINTIN 06/02  Rp                   4.000
407   MISTIYAH 06/02  Rp                   2.000
408   TUKIMAN 06/02  Rp                   2.000
409   WARNA 06/02  Rp                   4.000
410   TIKNO 06/02  Rp                   4.000
411   NGAKMI 06/02  Rp                   7.000
412   MARDIYAH 06/02  Rp                   4.000
413 6109 TOYO 01/02  Rp                   3.700
414 6106 SIDIK 01/02  Rp                   5.000
415 5692 RIYANTO 01/02  Rp                   5.000
416 6114 TUYADI 01/02  Rp                             -
417 6105 KESWANTO 01/02  Rp                   5.000
418 6771 PARMIN 01/02  Rp                   1.000
419 6069 SUNARI 01/02  Rp                   2.000
420 6070 ROHMAT 01/02  Rp                   3.000
421 6079 SLAMET 01/02  Rp                   5.000
  6081 KANTUN 01/02  Rp                   5.500
6076 MAHYUN 01/02  Rp                   5.000
6117 MAKSUM 01/02  Rp                   5.000
6075 YAIDIN 01/02  Rp                 10.000
6014 DANURI 01/02  Rp                   7.400
6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                   5.000
6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                 20.000
6096 KASMADI 01/02  Rp                 14.000
6116 SURIP R. 01/02  Rp                 10.000
6080 PALAL 01/02  Rp                   4.000
6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                   5.000
6072 EPANDI 01/02  Rp                 10.000
6115 SENO 01/02  Rp                 10.000
6099 SUNARIYO 01/02  Rp                   2.000
6098 SARI 01/02  Rp                 10.000
6103 SURIP T. 01/02  Rp                   3.000
6086 SIBON 01/02  Rp                   1.000
6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                   5.000
6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   5.000
441 6113 SAMEDI 01/02  Rp                   5.000
442 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                   5.000
443 6108 SUTRIS 01/02  Rp                   5.000
444 6077 GIYO 01/02  Rp                   3.000
445 6093 MULYONO 01/02  Rp                   4.000
446 6112 ROSED 01/02  Rp                             -
447 6102 SIDUL 01/02  Rp                   6.600
448 6083 ROSITOH 01/02  Rp                   3.000
449   MISATUN 01/02  Rp                   5.000
450   JONARI 01/02  Rp                             -
451 6082 JUPRI 01/02  Rp                   8.200
452 5590 NIMIN 01/02  Rp                             -
453   SUNDAR 01/02  Rp                   7.700
454 5153 MISRO 01/02  Rp                   5.000
455   SOREP SUN. 01/02  Rp                   9.800
456 5575 WAHYONO 01/03  Rp                 10.000
457 5557 WAHID 01/03  Rp                   5.000
458 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 27.000
459 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                   2.000
460 5566 ISMANTO 01/03  Rp                   4.500
461 5618 SAMARI 01/03  Rp                   5.000
462 5553 JARIYAH 01/03  Rp                   5.000
463 5622 SOARDI 01/03  Rp                 17.000
464 5561 SARNO 01/03  Rp                   7.000
465 5554 SUTARNO 01/03  Rp                   5.000
466 5620 SUNARTI 01/03  Rp                   5.000
467 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                   2.000
468 5623 SARIPAH 01/03  Rp                   2.000
469 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                   5.500
470 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                   5.500
471 5555 UMAROH 01/03  Rp                   5.000
472 5559 SATRIAH 01/03  Rp                   5.500
473 5615 BADARI 01/03  Rp                   4.000
474 5617 SURYATI 01/03  Rp                   7.000
475 5614 JUNARTI 01/03  Rp                   5.000
476 5619 SAYATI 01/03  Rp                   3.000
477 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   3.500
478 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                   8.000
479 5564 SAMIAN 01/03  Rp                   3.500
480 5551 SLAMET 01/03  Rp                   5.000
481 5556 RUSIAH 01/03  Rp                   2.000
482 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                 10.000
483 5562 SANURI 01/03  Rp                   5.000
484 5568 SUYONO 01/03  Rp                             -
485 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                   5.000
486 5625 YAYUK 02/03  Rp                             -
Share on Google Plus

About BLOGER

0 comments:

Total Tayangan