Laporan Koin Nu Delisen Maret II 2019

No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
5057 MAKOM 1/1  Rp                             -
5519 MUALIM 1/1  Rp                             -
5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                   5.000
5053 RIANTO 1/1  Rp                             -
5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                   5.000
5518 SODIQ 1/1  Rp                             -
5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
5523 ROSIDI 1/1  Rp                             -
5520 MUJIATI 1/1  Rp                             -
5121 AMIN 1/1  Rp                             -
5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
5051 MISTIAH 1/1  Rp                             -
5530 MUTIA 1/1  Rp                             -
5529 RONI 1/1  Rp                             -
5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                             -
5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                             -
5581 SU’UDI 1/1  Rp                             -
5097 SAREP 1/1  Rp                   5.000
5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   3.000
5133 NASIHAH 1/1  Rp                   4.000
5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   7.000
5141 ZAINAB 1/1  Rp                   4.000
5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
5105 IRHAM 1/1  Rp                 10.000
5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                   3.000
5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   5.000
5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   5.000
5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
5083 MUNIR 1/1  Rp                 38.900
5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
  UMI HASANAH 1/1  Rp                 15.000
5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 20.000
5085 FATIMAH 1/1  Rp                   9.000
5112 KASRI 1/1  Rp                 14.500
5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
5086 SAPUAN 1/1  Rp                 10.000
5422 YASIN 1/1  Rp                 10.000
5094 HERAWATI 1/1  Rp                             -
5108 AZZA 1/1  Rp                 10.000
5125 HAIFA 1/1  Rp                 20.000
5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 83.700
5594 MULDIARI 1/1  Rp                             -
5601 SYAKUR 1/1  Rp                   8.500
  KHOLIPAH 1/1  Rp                   5.000
  RIMAH 1/1  Rp                             -
5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                 10.000
5134 MAHYUM 1/1  Rp                 10.000
5073 ARDAN 1/1  Rp                             -
5138 SRIATI 1/1  Rp                             -
5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                 15.000
5738 ROZIQIN 1/1  Rp                             -
  KHOLIPAH 1/1  Rp                   5.000
5118 LILIK  1/1  Rp                   4.000
5489 DERTINAH 1/1  Rp                             -
  HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                 74.300
  ARIFUL    Rp                             -
  HJ. ROZIQOH    Rp                             -
5148 SUGENG    Rp                             -
  ANDI    Rp                             -
  NELY    Rp                             -
  UMI AMINAH    Rp                   5.500
  HJ UMAROH    Rp                   5.000
  IMRONAH    Rp                   4.000
  HJ WATIAH    Rp                 13.000
  A'OTUN    Rp                   3.000
  USWATUN    Rp                   3.000
  IMTICHANAH    Rp                   8.000
  CHOLIPAH    Rp                             -
  SAKDIYAH    Rp                   3.000
  AHYAUDIN    Rp                             -
  ISTIYOMAH    Rp                             -
  YANAH    Rp                   3.000
  SITI MUAWIYAH    Rp                   3.000
  SALAMAH    Rp                   4.000
  SURYATI    Rp                   3.000
  SAWOH    Rp                   4.000
  TURIYAM    Rp                   7.500
  NUR ASIYAH    Rp                             -
  ROKHIMAH    Rp                   2.000
  YUHRIYAH    Rp                             -
  SULTON     Rp                   3.900
  SITI SUNDARIYAH    Rp                   1.500
  TURIPAH    Rp                   3.000
  AINIYAH    Rp                   4.000
  SRIMANAH    Rp                   3.000
  TUMI    Rp                   9.500
  SULASTRI    Rp                             -
  SURIYAH    Rp                   4.000
  PONARI    Rp                   2.000
  YANTI    Rp                   3.000
  HAMDIYAH    Rp                             -
  SAHURI    Rp                   3.500
  MAIMUNAH    Rp                   8.300
  INAYATI    Rp                   8.000
  NUR HAVIA    Rp                   4.000
  HARTI    Rp                             -
  HJ SUTRIYAH    Rp                   4.000
  ENI HIDAYANTI    Rp                   4.000
  RUNTIAH    Rp                   4.000
  ROZIQIN    Rp                   4.000
  NUR AZIZAH    Rp                   3.000
  ROHMI    Rp                   4.000
  INDANAH    Rp                   4.000
  PARYUMI    Rp                   4.000
  MUAZIYAH    Rp                   5.000
  MUNAWAROH    Rp                             -
  NASEHAH    Rp                   8.000
  YATIN    Rp                   8.000
  MAFTUKHAH    Rp                   4.000
  SITI FARIDAH    Rp                   4.000
  SAMARI    Rp                             -
  MUHDHORI    Rp                             -
911 MUHTADI 02/04  Rp                   7.000
9249 KHOIRI 02/04  Rp                   5.000
9320 TAMYIS 02/04  Rp                   8.500
9331 UNTUNG 02/04  Rp                   5.500
9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   4.000
9251 MUTAKIN 02/04  Rp                             -
9315 TOHER 02/04  Rp                   5.000
9309 ROSIDAH 02/04  Rp                             -
9347 RIPATI 02/04  Rp                   5.000
9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                             -
9304 TAMRIM 02/04  Rp                   3.000
9333 SULHANI 02/04  Rp                   6.400
9312 SAPARI 02/04  Rp                   6.000
9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                   6.200
9332 SAROH 02/04  Rp                   5.000
9349 KHALIRI 02/04  Rp                   3.700
9298 PATIHIN 02/04  Rp                   8.000
9350 KHAMDAN 02/04  Rp                             -
9316 AMANAH 02/04  Rp                   7.000
9313 SOBIRIN 02/04  Rp                   8.000
9291 SARATUN 02/04  Rp                   6.500
9299 DIMYATI 02/04  Rp                             -
9348 HANAPI  02/04  Rp                             -
9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                             -
9355 MIATI 02/04  Rp                             -
9306 TEGUH 02/04  Rp                             -
9307 IRHAM 02/04  Rp                   6.000
9314 TAUCHID 02/04  Rp                   3.000
9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                   4.000
9246 KHASANI 02/04  Rp                             -
9354 PATKHURI 02/04  Rp                 10.000
9310 KHAMADIN 02/04  Rp                   3.000
9317 AMINI 02/04  Rp                             -
9258 TOHRI 02/04  Rp                   8.400
9250 ROZIKIN 02/04  Rp                   5.000
9356 SAYUDI 02/04  Rp                   3.000
9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
9256 SARIYAH 02/04  Rp                   4.000
9255 MANSUR 02/04  Rp                   4.000
9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                   3.000
9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                   9.300
9346 HALIMAH 02/04  Rp                 20.000
9318 MOTORI 02/04  Rp                   5.000
  BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                   5.000
9303 NASIHIN 02/04  Rp                             -
  DIDIK    Rp                   5.000
5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                             -
5116 MUSTAIN 2/1  Rp                             -
5088 HASAN 2/1  Rp                 10.000
5113 BADRUN 2/1  Rp                   5.000
5075 PALALI 2/1  Rp                   5.800
5481 ROMLAH 2/1  Rp                   5.000
5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                   5.000
5490 MAWARDI 2/1  Rp                             -
5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                             -
5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                             -
5115 PURYONO 2/1  Rp                   5.000
5143 MASRUR 2/1  Rp                 20.000
5132 JUWAHIR 2/1  Rp                             -
5103 PURYADI 2/1  Rp                             -
5114 MUSYONO 2/1  Rp                 11.800
5491 SUTIKNO 2/1  Rp                 18.000
5106 DARSONO 2/1  Rp                   4.500
5018 JUNAIDI 2/1  Rp                 11.000
5484 DAHLAN 2/1  Rp                   5.000
5099 TASMIN 2/1  Rp                   2.500
5104 YASKUR 2/1  Rp                 10.000
5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                   5.400
5136 FAQIH 2/1  Rp                             -
5110 ROHIM 2/1  Rp                             -
5119 SANAH 2/1  Rp                 10.000
5074 QO’IMUN 2/1  Rp                 10.000
5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                             -
5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
5082 MISLAM 2/1  Rp                             -
5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                 15.000
5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                             -
5747 FAISAL 2/1  Rp                             -
5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                             -
5737 KATIRIN 2/1  Rp                             -
  SUYONO 2/1  Rp                   5.000
  MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
  MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                             -
  MUNTARI 2/1  Rp                             -
  ATMINAH 2/1  Rp                             -
  ARIFIN 2/1  Rp                             -
  TAU'ID 2/1  Rp                             -
  GUNAWAN    Rp                   6.000
Share on Google Plus

About BLOGER

0 comments:

Total Tayangan