Laporan Koin Nu Delisen April II 2019

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                   5.000
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                   5.000
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                   2.000
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                   5.000
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                   5.000
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                   7.000
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                             -
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                   2.000
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                   3.500
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                   5.000
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                   5.000
12 5121 AMIN 1/1  Rp                   5.000
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                             -
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                   6.500
16 5529 RONI 1/1  Rp                             -
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                 17.000
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                 15.000
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                             -
20 5097 SAREP 1/1  Rp                 10.000
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   3.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                 10.000
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   5.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                   4.000
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                   5.000
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   7.200
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   5.000
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                 20.300
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
33   UMI HASANAH 1/1  Rp                 10.000
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 15.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                   9.000
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                 10.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                   5.000
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                   7.100
41 5108 AZZA 1/1  Rp                   5.000
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                 17.000
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 12.900
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                 10.000
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                 16.200
46   ISTIQOMAH 1/1  Rp                   5.000
47   RIMAH 1/1  Rp                             -
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                   7.500
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                 10.000
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                   4.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                 10.000
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                 10.000
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                             -
54   KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   4.000
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                   5.000
57   HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                 25.500
58   ARIFUL MUHARI    Rp                             -
59   HJ. ROZIQOH    Rp                 25.000
60 5148 SUGENG    Rp                   5.000
61   JURI'AH    Rp                             -
62   KUSARI    Rp                   5.000
63 911 MUHTADI 02/04  Rp                 10.000
64 9249 KHOIRI 02/04  Rp                   5.000
65 9320 TAMYIS 02/04  Rp                   7.000
66 9331 UNTUNG 02/04  Rp                   5.000
67 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   4.000
68 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                   5.000
69 9315 TOHER 02/04  Rp                   5.000
70 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                   5.000
71 9347 RIPATI 02/04  Rp                   5.000
72 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                   6.000
73 9304 TAMRIM 02/04  Rp                             -
74 9333 SULHANI 02/04  Rp                   4.600
75 9312 SAPARI 02/04  Rp                   5.000
76 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                   6.000
77 9332 SAROH 02/04  Rp                   4.000
78 9349 KHALIRI 02/04  Rp                             -
79 9298 PATIHIN 02/04  Rp                   7.000
80 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                             -
81 9316 AMANAH 02/04  Rp                 10.000
82 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                   8.000
83 9291 SARATUN 02/04  Rp                             -
84 9299 DIMYATI 02/04  Rp                   5.000
85 9348 HANAPI  02/04  Rp                   5.500
86 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                   5.000
87 9355 MIATI 02/04  Rp                   5.000
88 9306 TEGUH 02/04  Rp                   5.000
89 9307 IRHAM 02/04  Rp                   6.100
90 9314 TAUCHID 02/04  Rp                   5.000
91 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                   5.000
92 9246 KHASANI 02/04  Rp                             -
93 9354 PATKHURI 02/04  Rp                   5.000
94 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                   4.000
95 9317 AMINI 02/04  Rp                             -
96 9258 TOHRI 02/04  Rp                   6.000
97 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                   6.500
98 9356 SAYUDI 02/04  Rp                   5.000
99 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
100 9256 SARIYAH 02/04  Rp                   4.000
101 9255 MANSUR 02/04  Rp                   3.000
102 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                   6.300
103 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                   5.000
104 9346 HALIMAH 02/04  Rp                             -
105 9318 MOTORI 02/04  Rp                   5.000
106   BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                             -
107 9303 NASIHIN 02/04  Rp                   4.000
108   DIDIK 02/04  Rp                             -
109 6109 TOYO 01/02  Rp                   4.000
110 6106 SIDIK 01/02  Rp                             -
111 5692 RIYANTO 01/02  Rp                   5.000
112 6114 TUYADI 01/02  Rp                   3.000
113 6105 KESWANTO 01/02  Rp                   3.100
114 6771 PARMIN 01/02  Rp                   2.000
115 6069 SUNARI 01/02  Rp                   3.000
116 6070 ROHMAT 01/02  Rp                   4.000
117 6079 SLAMET 01/02  Rp                   3.000
118 6081 KANTUN 01/02  Rp                   4.000
119 6076 MAHYUN 01/02  Rp                   3.000
120 6117 MAKSUM 01/02  Rp                   2.000
121 6075 YAIDIN 01/02  Rp                   8.000
122 6014 DANURI 01/02  Rp                   6.400
123 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                 20.000
124 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                   8.400
125 6096 KASMADI 01/02  Rp                 10.000
126 6116 SURIP R. 01/02  Rp                   2.000
127 6080 PALAL 01/02  Rp                   3.000
128 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                 10.000
129 6072 EPANDI 01/02  Rp                   5.000
130 6115 SENO 01/02  Rp                   4.000
131 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                 10.000
132 6098 SARI 01/02  Rp                   5.000
133 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   5.000
134 6086 SIBON 01/02  Rp                   6.000
135 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                   5.000
136 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   5.000
137 6113 SAMEDI 01/02  Rp                   5.000
138 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                   6.000
139 6108 SUTRIS 01/02  Rp                   4.000
140 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
141 6093 MULYONO 01/02  Rp                             -
142 6112 ROSED 01/02  Rp                   6.300
143 6102 SIDUL 01/02  Rp                   5.000
144 6083 ROSITOH 01/02  Rp                   5.000
145   MISATUN 01/02  Rp                             -
146   JONARI 01/02  Rp                   5.000
147 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
148 5590 NIMIN 01/02  Rp                   4.200
149   SUNDAR 01/02  Rp                   2.000
150 5153 MISRO 01/02  Rp                   4.000
151   SOREP SUN. 01/02  Rp                             -
152 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                             -
153 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                             -
154 5088 HASAN 2/1  Rp                   4.600
155 5113 BADRUN 2/1  Rp                   4.000
156 5075 PALALI 2/1  Rp                             -
157 5481 ROMLAH 2/1  Rp                   5.000
158 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                             -
159 5490 MAWARDI 2/1  Rp                             -
160 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                   5.000
161 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                             -
162 5115 PURYONO 2/1  Rp                   5.000
163 5143 MASRUR 2/1  Rp                 30.000
164 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                 10.000
165 5103 PURYADI 2/1  Rp                             -
166 5114 MUSYONO 2/1  Rp                   2.000
167 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                 12.000
168 5106 DARSONO 2/1  Rp                             -
169 5018 JUMADI 2/1  Rp                   5.000
170 5484 DAHLAN 2/1  Rp                   9.000
171 5099 TASMIN 2/1  Rp                   2.000
172 5104 YASKUR 2/1  Rp                             -
173 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                   4.000
174 5136 FAQIH 2/1  Rp                             -
175 5110 ROHIM 2/1  Rp                 12.000
176 5119 SANAH 2/1  Rp                 20.000
177 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                 10.000
178 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
179 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                   5.000
180 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
181 5082 MISLAM 2/1  Rp                   5.000
182 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                 14.000
183 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                             -
184 5747 FAISAL 2/1  Rp                 10.000
185 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                 12.000
186 5737 KATIRIN 2/1  Rp                 10.000
187   SUYONO 2/1  Rp                   8.000
188   MUNAWAROH 2/1  Rp                   5.000
189   MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                             -
190   MUNTARI 2/1  Rp                             -
191   ATMINAH 2/1  Rp                             -
192   ARIFIN 2/1  Rp                             -
193   TAU'ID 2/1  Rp                             -
194   GUNAWAN    Rp                             -
195   SUTOYO    Rp                   5.000
196   GUNATUN    Rp                   5.000
197 6038 SOBIRIN 06/02  Rp                   2.000
198 6002 BUHAYAT 06/02  Rp                   4.000
199 5999 WINARNI 06/02  Rp                   4.000
200   MIS MAH 06/02  Rp                   3.000
201   SUYIKNO 06/02  Rp                   3.800
202   MIRATUS 06/02  Rp                             -
203   ROKHAM 06/02  Rp                   4.000
204   SUGI 06/02  Rp                   4.000
205   SUPI 06/02  Rp                   4.000
206   MAHYUDI 06/02  Rp                             -
207   WALUYO 06/02  Rp                   4.000
208   ROHMAT 06/02  Rp                             -
209   SURIP 06/02  Rp                             -
210   SUBARI 06/02  Rp                             -
211   SURIP 06/02  Rp                   4.000
212   WINARSO 06/02  Rp                   4.000
213   TUJAR 06/02  Rp                   8.000
214   BAUL 06/02  Rp                   4.300
215   IRFANDI 06/02  Rp                 14.700
216   SALIMAH 06/02  Rp                   4.000
217   SENIRAH 06/02  Rp                   4.000
218   JUREM 06/02  Rp                             -
219   SUNOTO 06/02  Rp                   5.000
220   TEGUH 06/02  Rp                             -
221   MITAM 06/02  Rp                   2.000
222   SUNAR 06/02  Rp                   4.000
223   AHMAD 06/02  Rp                   5.000
224   SUYATI 06/02  Rp                   3.000
225   PURYATI 06/02  Rp                   2.000
226   SARKIYAH 06/02  Rp                   3.000
227   SUKARDI 06/02  Rp                   3.700
228   NIMAN 06/02  Rp                   3.000
229   BANDI 06/02  Rp                   3.500
230   NARTI 06/02  Rp                   2.500
231   SUKONO 06/02  Rp                   2.500
232   SENIMAH 06/02  Rp                   4.000
233   KUSTIYAH 06/02  Rp                   9.000
234   JUMARI 06/02  Rp                   4.000
235   BASIR 06/02  Rp                   5.000
236   TUKADI 06/02  Rp                   8.000
237   TINTIN 06/02  Rp                   5.000
238   MISTIYAH 06/02  Rp                   2.500
239   TUKIMAN 06/02  Rp                             -
240   WARNA 06/02  Rp                   6.000
241   TIKNO 06/02  Rp                   4.000
242   NGAKMI 06/02  Rp                   3.900
243   MARDIYAH 06/02  Rp                   9.000
244   YONO    Rp                   3.000
245   NGATIMIN    Rp                   9.000
246   SAIR    Rp                   2.000
247   NARI    Rp                   4.000
248   AMIN    Rp                   3.700
249   SARMI    Rp                   2.000
250   SUYIKNO    Rp                   4.000
251   SUNADI    Rp                   3.000
252   NGATMAN    Rp                   4.000
253 5640 NGAHADI 03/02  Rp                 11.000
254   NGASIRAH 03/02  Rp                   5.000
255   SURIP 03/02  Rp                   2.000
256 5643 KUWAT 03/02  Rp                   5.000
257   SLAMET 03/02  Rp                   2.000
258 6087 JAMIN 03/02  Rp                   5.000
259   MISADI 03/02  Rp                             -
260 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                 10.800
261 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                   5.000
262 5639 TUYONO 03/02  Rp                   3.000
263   MENEK 03/02  Rp                   5.000
264 5641 SAYONO 03/02  Rp                 14.000
265 5644 UKARI 03/02  Rp                 10.800
266   TURMUDI 03/02  Rp                             -
267 5638 MISKONO 03/02  Rp                             -
268 5648 YATIN 03/02  Rp                   3.000
269 5547 SUALIM 03/02  Rp                 10.000
270   RUSMINI 03/02  Rp                 10.000
271 6090 MUDIONO 03/02  Rp                   8.200
272 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                   5.100
273   SUKADI 03/02  Rp                   5.000
274 5646 JUPRI 03/02  Rp                   3.000
275 6057 SATARI 04/02  Rp                   2.000
276 6062 SLAMET 04/02  Rp                   5.000
277   SISUR 04/02  Rp                             -
278 6063 SENIN 04/02  Rp                   3.300
279 6055 NUR SOFA 04/02  Rp                   7.000
280 6085 SUDARNO 04/02  Rp                   7.500
281 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                             -
282 6084 SALEM 04/02  Rp                   5.000
283 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   3.300
284   SUMONO 04/02  Rp                   1.500
285 6058 MUKLIS 04/02  Rp                   5.000
286 6059 SUKRI 04/02  Rp                   4.000
287 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                   6.500
288 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   4.000
289 6066 NASIRIN 04/02  Rp                 20.000
290   SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                   5.000
291 5061 SONAWAN 04/02  Rp                   7.000
292 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                   6.500
293 6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                   5.000
294 6053 SANURI 04/02  Rp                 12.000
295 6054 SENIMAN 04/02  Rp                   6.000
296   SUGINI/JUMINAH 04/02  Rp                   5.000
297 6045 TUNAWAR 04/02  Rp                   5.000
298 6046 AHYAK 04/02  Rp                   3.000
299 6052 RUWAH 04/02  Rp                   3.000
300   WARMAD 04/02  Rp                   2.700
301 6049 SENARI 04/02  Rp                   4.000
302   SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                   5.000
303   TURIYAH 05/02  Rp                 10.000
304   PUJI 05/02  Rp                   5.000
305   ISTIROHAH 05/02  Rp                   3.000
306   SULASTRI 05/02  Rp                             -
307   AZIZAH 05/02  Rp                   2.000
308   NGASIMAH 05/02  Rp                   2.000
309   PARSINAH 05/02  Rp                 10.000
310   SURATUN 05/02  Rp                   3.000
311   KHAERIYAH 05/02  Rp                   2.000
312   NUR JANAH 05/02  Rp                   5.000
313   KUTIYAH 05/02  Rp                   2.000
314   SULATI 05/02  Rp                             -
315   NOK DAR 05/02  Rp                             -
316   KATIPAH 05/02  Rp                   3.000
317   SAMINAH 05/02  Rp                   2.000
318   SURIP 05/02  Rp                             -
319   NGUMI 05/02  Rp                   3.000
320   JUNARTI 05/02  Rp                             -
321   MIATI 05/02  Rp                   2.000
322   NITA 05/02  Rp                             -
323   MANUTI 05/02  Rp                   2.000
324   HARTINI 05/02  Rp                   2.000
325   MURIAH 05/02  Rp                   2.000
326   KEMISAH 05/02  Rp                   5.000
327   SURIP 05/02  Rp                   3.000
328   SURIP 05/02  Rp                   2.000
329   YULIANTI 05/02  Rp                             -
330   ROHWATUN 05/02  Rp                             -
331   MURNITI 05/02  Rp                   3.000
332   SURYATI 05/02  Rp                             -
333   SOPIAH 05/02  Rp                   5.000
334   RAHAYU 05/02  Rp                   4.000
335   SRIPAH 05/02  Rp                   5.000
336   ZUMROTUN 05/02  Rp                 10.000
337   ANIS 05/02  Rp                 20.000
338   MUHAYATI 05/02  Rp                   7.000
339   KUWATI 05/02  Rp                   1.000
340   SURIAH 05/02  Rp                   4.000
341   SAROPAH 05/02  Rp                   7.000
342   TARWIYAH 05/02  Rp                   6.000
343   SINOK 05/02  Rp                             -
344   TUMI'AH 05/02  Rp                   5.000
345   MUKAROMAH 05/02  Rp                   2.000
346   SUBIARSIH 05/02  Rp                   5.000
347   SRI NASIKIN 05/02  Rp                   3.000
348   RUSTI 05/02  Rp                             -
349   SRI SIR 05/02  Rp                   4.000
350   SITI HALIMAH 05/02  Rp                   2.000
351   SARTINAH 05/02  Rp                   5.000
352   SUTRIYAH 05/02  Rp                   8.000
353   MUNAWAROH 05/02  Rp                   5.000
354   NASRIPAH 05/02  Rp                   2.000
Share on Google Plus

About BLOGER

0 comments:

Total Tayangan