Laporan Koin Nu Delisen Mei I 2019

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                   5.000
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                   2.000
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                   2.000
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                             -
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                   5.000
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                   5.000
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                             -
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                   5.000
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                             -
12 5121 AMIN 1/1  Rp                             -
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                   4.000
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                   7.000
16 5529 RONI 1/1  Rp                   5.000
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                             -
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                             -
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                 10.000
20 5097 SAREP 1/1  Rp                             -
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   5.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                   5.000
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   6.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                   4.000
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                             -
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   5.000
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   5.000
30 5111 RINA 1/1  Rp                   5.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                 10.900
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
33   UMI HASANAH 1/1  Rp                 10.000
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 15.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                   7.500
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                   7.000
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                             -
41 5108 AZZA 1/1  Rp                             -
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                             -
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 13.300
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                             -
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                   6.000
46   ISTIQOMAH 1/1  Rp                   5.000
47   RIMAH 1/1  Rp                   4.000
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                             -
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                   5.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                             -
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                             -
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                   5.000
54   KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   4.000
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                   5.000
57   HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                 20.000
58   ARIFUL MUHARI    Rp                 10.000
59   HJ. ROZIQOH    Rp                 30.000
60 5148 SUGENG    Rp                             -
61   JURI'AH    Rp                             -
62   KUSARI    Rp                             -
63   UMI AMINAH    Rp                   6.000
64   HJ UMAROH    Rp                   6.000
65   IMRONAH    Rp                             -
66   HJ WATIAH    Rp                 13.000
67   A'OTUN    Rp                   3.000
68   USWATUN    Rp                   5.000
69   IMTICHANAH    Rp                   8.000
70   CHOLIPAH    Rp                   5.000
71   SAKDIYAH    Rp                             -
72   AHYAUDIN    Rp                             -
73   ISTIYOMAH    Rp                   8.000
74   YANAH    Rp                             -
75   SITI MUAWIYAH    Rp                             -
76   SALAMAH    Rp                   5.000
77   SURYATI    Rp                   3.000
78   SAWOH    Rp                             -
79   TURIYAM    Rp                   3.000
80   NUR ASIYAH    Rp                             -
81   ROKHIMAH    Rp                   3.000
82   YUHRIYAH    Rp                             -
83   SULTON     Rp                             -
84   SITI SUNDARIYAH    Rp                   2.500
85   TURIPAH    Rp                             -
86   AINIYAH    Rp                   4.500
87   SRIMANAH    Rp                   3.000
88   TUMI    Rp                   8.000
89   SULASTRI    Rp                   3.000
90   SURIYAH    Rp                             -
91   PONARI    Rp                   1.500
92   YANTI    Rp                   3.000
93   HAMDIYAH    Rp                   2.200
94   SAHURI    Rp                   3.000
95   MAIMUNAH    Rp                   8.000
96   INAYATI    Rp                   5.000
97   NUR HAVIA    Rp                   6.000
98   HARTI    Rp                   5.000
99   HJ SUTRIYAH    Rp                   4.000
100   ENI HIDAYANTI    Rp                   4.000
101   RUNTIAH    Rp                   4.000
102   ROZIQIN    Rp                   4.000
103   NUR AZIZAH    Rp                   8.000
104   ROHMI    Rp                   4.000
105   INDANAH    Rp                   4.000
106   PARYUMI    Rp                   3.500
107   MUAZIYAH    Rp                   4.000
108   MUNAWAROH    Rp                   4.500
109   NASEHAH    Rp                   8.000
110   YATIN    Rp                   4.000
111   MAFTUKHAH    Rp                   4.000
112   SITI FARIDAH    Rp                   3.000
113   SAMARI    Rp                             -
114   MUHDHORI    Rp                             -
115 911 MUHTADI 02/04  Rp                 10.000
116 9249 KHOIRI 02/04  Rp                   4.000
117 9320 TAMYIS 02/04  Rp                   6.500
118 9331 UNTUNG 02/04  Rp                   5.000
119 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   4.000
120 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                   5.000
121 9315 TOHER 02/04  Rp                 15.000
122 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                   4.000
123 9347 RIPATI 02/04  Rp                   5.000
124 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                   6.000
125 9304 TAMRIM 02/04  Rp                             -
126 9333 SULHANI 02/04  Rp                   3.800
127 9312 SAPARI 02/04  Rp                             -
128 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                   5.700
129 9332 SAROH 02/04  Rp                   4.000
130 9349 KHALIRI 02/04  Rp                   5.000
131 9298 PATIHIN 02/04  Rp                 10.000
132 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                             -
133 9316 AMANAH 02/04  Rp                             -
134 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                   8.000
135 9291 SARATUN 02/04  Rp                   8.200
136 9299 DIMYATI 02/04  Rp                   6.700
137 9348 HANAPI  02/04  Rp                   5.000
138 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                             -
139 9355 MIATI 02/04  Rp                             -
140 9306 TEGUH 02/04  Rp                   5.700
141 9307 IRHAM 02/04  Rp                   6.000
142 9314 TAUCHID 02/04  Rp                   5.000
143 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                   4.000
144 9246 KHASANI 02/04  Rp                   6.000
145 9354 PATKHURI 02/04  Rp                   3.000
146 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                   3.000
147 9317 AMINI 02/04  Rp                   6.700
148 9258 TOHRI 02/04  Rp                   5.500
149 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                             -
150 9356 SAYUDI 02/04  Rp                             -
151 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
152 9256 SARIYAH 02/04  Rp                             -
153 9255 MANSUR 02/04  Rp                             -
154 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                   5.400
155 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                 13.300
156 9346 HALIMAH 02/04  Rp                 10.000
157 9318 MOTORI 02/04  Rp                             -
158   BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                   5.000
159 9303 NASIHIN 02/04  Rp                   5.000
160   DIDIK 02/04  Rp                             -
161 5575 WAHYONO 01/03  Rp                 10.000
162 5557 WAHID 01/03  Rp                   2.000
163 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 29.000
164 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                   2.000
165 5566 ISMANTO 01/03  Rp                   3.500
166 5618 SAMARI 01/03  Rp                   5.000
167 5553 JARIYAH 01/03  Rp                   8.000
168 5622 SOARDI 01/03  Rp                 22.000
169 5561 SARNO 01/03  Rp                   6.000
170 5554 SUTARNO 01/03  Rp                   5.000
171 5620 SUNARTI 01/03  Rp                   1.000
172 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                   2.000
173 5623 SARIPAH 01/03  Rp                   3.000
174 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                   3.000
175 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                   3.500
176 5555 UMAROH 01/03  Rp                   5.000
177 5559 SATRIAH 01/03  Rp                   5.000
178 5615 BADARI 01/03  Rp                   4.500
179 5617 SURYATI 01/03  Rp                 10.000
180 5614 JUNARTI 01/03  Rp                   3.500
181 5619 SAYATI 01/03  Rp                   2.000
182 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   7.500
183 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                   7.500
184 5564 SAMIAN 01/03  Rp                   3.000
185 5551 SLAMET 01/03  Rp                   6.000
186 5556 RUSIAH 01/03  Rp                             -
187 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                 10.000
188 5562 SANURI 01/03  Rp                   3.000
189 5568 SUYONO 01/03  Rp                             -
190 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                   3.000
191 5625 YAYUK 02/03  Rp                             -
192 5635 SARMINI 02/03  Rp                   5.000
193 5625 JAMIRI 02/03  Rp                   5.000
194 5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                   6.500
195 5548 NURYATI 02/03  Rp                   4.000
196 5621 MULYONO 02/03  Rp                   5.500
197 5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                             -
198 5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                 12.000
199 5634 MAWARDI 02/03  Rp                   5.000
200 5631 JUMANTO 02/03  Rp                 10.000
201 5542 NGAHADI 02/03  Rp                   2.000
202 5550 KISWATI 02/03  Rp                   5.000
203 5630 INARSIH 02/03  Rp                   5.000
204 5547 NURYOTO 02/03  Rp                   7.000
205 5549 SURYONO 02/03  Rp                   4.500
206 5754 BONARI 02/03  Rp                   7.500
207 5543 MUJIONO 02/03  Rp                   3.000
208 5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                   7.000
209 5628 SUGENG 02/03  Rp                   9.500
210 5571 PURNOMO 02/03  Rp                 14.000
211 5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                   5.000
212 5545 ROHMAT 02/03  Rp                   7.500
213 5629 SURIP 02/03  Rp                             -
214 5633 SARTONO 02/03  Rp                   5.000
215 5626 SLAMET 02/03  Rp                             -
216 3190 EDI P 02/03  Rp                             -
217   NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                             -
218 5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                             -
219 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                 20.000
220 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                 10.000
221 5088 HASAN 2/1  Rp                   8.700
222 5113 BADRUN 2/1  Rp                   5.000
223 5075 PALALI 2/1  Rp                   8.600
224 5481 ROMLAH 2/1  Rp                   5.000
225 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                   5.000
226 5490 MAWARDI 2/1  Rp                             -
227 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                   5.000
228 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                   5.000
229 5115 PURYONO 2/1  Rp                   4.000
230 5143 MASRUR 2/1  Rp                 30.000
231 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                   5.000
232 5103 PURYADI 2/1  Rp                   5.000
233 5114 MUSYONO 2/1  Rp                   4.000
234 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                 13.300
235 5106 DARSONO 2/1  Rp                   7.000
236 5018 JUMADI 2/1  Rp                   1.000
237 5484 DAHLAN 2/1  Rp                             -
238 5099 TASMIN 2/1  Rp                             -
239 5104 YASKUR 2/1  Rp                   8.000
240 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                   4.300
241 5136 FAQIH 2/1  Rp                 10.000
242 5110 ROHIM 2/1  Rp                 10.000
243 5119 SANAH 2/1  Rp                 15.000
244 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                             -
245 5577 NURUDIN 2/1  Rp                 10.000
246 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                 10.000
247 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
248 5082 MISLAM 2/1  Rp                   5.000
249 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                 12.000
250 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                             -
251 5747 FAISAL 2/1  Rp                 10.000
252 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                 10.000
253 5737 KATIRIN 2/1  Rp                 10.000
254   SUYONO 2/1  Rp                 10.500
255   MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
256   MUHAMAD FUAD 2/1  
257   MUNTARI 2/1  
258   ATMINAH 2/1  Rp                   7.000
259   ARIFIN 2/1  Rp                             -
260   TAU'ID 2/1  Rp                             -
261   GUNAWAN    Rp                   5.000
262   SUTOYO    Rp                   5.000
263   GUNATUN    
264   ENI AZIZAH    Rp                   5.000
265   KUSTIYAH    Rp                   2.000
266 6109 TOYO 01/02  Rp                   2.000
267 6106 SIDIK 01/02  Rp                   4.000
268 5692 RIYANTO 01/02  Rp                   5.000
269 6114 TUYADI 01/02  Rp                   4.000
270 6105 KESWANTO 01/02  Rp                   5.000
271 6771 PARMIN 01/02  Rp                   3.600
272 6069 SUNARI 01/02  Rp                   3.000
273 6070 ROHMAT 01/02  Rp                   2.000
274 6079 SLAMET 01/02  Rp                   5.000
275 6081 KANTUN 01/02  Rp                             -
276 6076 MAHYUN 01/02  Rp                   3.400
277 6117 MAKSUM 01/02  Rp                   2.000
278 6075 YAIDIN 01/02  Rp                   5.000
279 6014 DANURI 01/02  Rp                   4.000
280 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                 10.000
281 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                   8.200
282 6096 KASMADI 01/02  Rp                 10.000
283 6116 SURIP R. 01/02  Rp                   4.000
284 6080 PALAL 01/02  Rp                   4.000
285 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                 10.000
286 6072 EPANDI 01/02  Rp                   5.000
287 6115 SENO 01/02  Rp                   3.600
288 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                   7.000
289 6098 SARI 01/02  Rp                   4.000
290 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   2.000
291 6086 SIBON 01/02  Rp                   5.000
292 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                 10.000
293 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   4.000
294 6113 SAMEDI 01/02  Rp                   3.000
295 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                   5.000
296 6108 SUTRIS 01/02  Rp                   2.800
297 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
298 6093 MULYONO 01/02  Rp                             -
299 6112 ROSED 01/02  Rp                   6.500
300 6102 SIDUL 01/02  Rp                   5.000
301 6083 ROSITOH 01/02  Rp                   5.000
302   MISATUN 01/02  Rp                             -
303   JONARI 01/02  Rp                   5.000
304 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
305 5590 NIMIN 01/02  Rp                   7.000
306   SUNDAR 01/02  Rp                   4.000
307 5153 MISRO 01/02  Rp                   6.000
308   SOREP SUN. 01/02  Rp                             -
309 5688 UMAR AJI / MIHAYATUN 01/02  Rp                   5.000
310 5689 NUR HADI 01/02  Rp                   5.000
311 5656 MAISTIYAH 01/02  Rp                   3.000
312 5690 SAYONO 01/02  Rp                   2.500
313 5679 GIYAR 01/02  Rp                             -
314 5684 MESATI 01/02  Rp                   5.000
315 5658 TUPAR / TUMIAH 01/02  Rp                   3.000
316 5674 NUR / ENI 02/02  Rp                   3.000
317 5650 DARTI / SAREH MUHSIN 02/02  Rp                   3.000
318 5649 SISWATI 02/02  Rp                             -
319 5693 NASIRUN / NEKWATI 02/02  Rp                   1.500
320 5653 SLAMET / KUS 02/02  Rp                   2.000
321 5655 UMANAH 02/02  Rp                   3.000
322 5698 WAHID 02/02  Rp                   2.000
323 5691 KUAT / SOP 02/02  Rp                   5.000
324    PONISIH 02/02  Rp                   2.000
325 5678 TURATMIN 02/02  Rp                             -
326 5673 SEHA / ISLAHUDIN 02/02  Rp                   3.000
327    SUKINI / MUHARI 02/02  Rp                             -
328 5680 TURIYAH 02/02  Rp                   5.000
329   LASMI 02/02  Rp                             -
330 6054 NIMAN 02/02  Rp                             -
331 5695 YATEN / LATI 02/02  Rp                             -
332   SRI KEGO 02/02  Rp                             -
333   INDRO / SUTIYAH 02/02  Rp                             -
334 5572 BAWON 02/02  Rp                             -
335   JUMITAN 02/02  Rp                             -
336 5675 KOHADI 02/02  Rp                             -
337   SOLIHIN / SUKIRAH 02/02  Rp                             -
338 5705 SANTO / RIYANTI 02/02  Rp                             -
339   SUTIYAH / GANDUL 02/02  Rp                             -
340 5681 MIDI 02/02  Rp                             -
341   ENI PUJIWATI 02/02  Rp                             -
342 5651 WAHYUDI 02/02  Rp                   3.000
343 5659 SAYUDI 02/02  Rp                   3.500
344   SULASTRI 02/02  Rp                   3.000
345   TURYONO 02/02  Rp                   1.500
346   SITI RUSIATUN / AGUS 02/02  Rp                   5.000
347 5640 NGAHADI 03/02  Rp                   7.400
348   NGASIRAH 03/02  Rp                   5.000
349   SURIP 03/02  Rp                   5.000
350 5643 KUWAT 03/02  Rp                   3.000
351   SLAMET 03/02  Rp                   2.000
352 6087 JAMIN 03/02  Rp                   5.000
353   MISADI 03/02  Rp                   5.000
354 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                   9.500
355 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                   4.000
356 5639 TUYONO 03/02  Rp                   2.000
357   MENEK 03/02  Rp                   5.000
358 5641 SAYONO 03/02  Rp                 13.500
359 5644 UKARI 03/02  Rp                   9.900
360   TURMUDI 03/02  Rp                   5.000
361 5638 MISKONO 03/02  Rp                   7.500
362 5648 YATIN 03/02  Rp                   6.500
363 5547 SUALIM 03/02  Rp                 10.000
364   RUSMINI 03/02  Rp                   8.300
365 6090 MUDIONO 03/02  Rp                   5.000
366 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                   5.000
367   SUKADI 03/02  Rp                   5.000
368 5646 JUPRI 03/02  Rp                   5.000
369 6057 SATARI 04/02  Rp                   3.900
370 6062 SLAMET 04/02  Rp                 10.000
371   SISUR 04/02  Rp                             -
372 6063 SENIN 04/02  Rp                   6.000
373 6055 NUR SOFA 04/02  Rp                   5.000
374 6085 SUDARNO 04/02  Rp                   5.000
375 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                   7.000
376 6084 SALEM 04/02  Rp                   5.000
377 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   4.100
378   SUMONO 04/02  Rp                   2.000
379 6058 MUKLIS 04/02  Rp                 10.000
380 6059 SUKRI 04/02  Rp                   4.500
381 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                   4.000
382 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   5.500
383 6066 NASIRIN 04/02  Rp                 15.000
384   SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                   5.000
385 5061 SONAWAN 04/02  Rp                 12.400
386 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                   5.000
387 6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                   5.000
388 6053 SANURI 04/02  Rp                 10.000
389 6054 SENIMAN 04/02  Rp                   5.000
390   SUGINI/JUMINAH 04/02  Rp                   5.000
391 6045 TUNAWAR 04/02  Rp                   5.000
392 6046 AHYAK 04/02  Rp                   5.000
393 6052 RUWAH 04/02  Rp                   3.000
394   WARMAD 04/02  Rp                             -
395 6049 SENARI 04/02  Rp                   3.000
396   SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                   5.000
397   TURIYAH 05/02  Rp                 11.000
398   PUJI 05/02  Rp                   5.000
399   ISTIROHAH 05/02  Rp                   5.000
400   SULASTRI 05/02  Rp                   2.000
401   AZIZAH 05/02  Rp                   2.000
402   NGASIMAH 05/02  Rp                   2.000
403   PARSINAH 05/02  Rp                   7.000
404   SURATUN 05/02  Rp                   5.000
405   KHAERIYAH 05/02  Rp                   2.000
406   NUR JANAH 05/02  Rp                   5.000
407   KUTIYAH 05/02  Rp                   2.000
408   SULATI 05/02  Rp                   3.000
409   NOK DAR 05/02  Rp                   3.000
410   KATIPAH 05/02  Rp                             -
411   SAMINAH 05/02  Rp                   3.000
412   SURIP 05/02  Rp                   3.000
413   NGUMI 05/02  Rp                   5.000
414   JUNARTI 05/02  Rp                             -
415   MIATI 05/02  Rp                             -
416   NITA 05/02  Rp                   5.000
417   MANUTI 05/02  Rp                             -
418   HARTINI 05/02  Rp                   2.000
419   MURIAH 05/02  Rp                   2.000
420   KEMISAH 05/02  Rp                   5.000
421   SURIP 05/02  Rp                             -
    SURIP 05/02  Rp                             -
  YULIANTI 05/02  Rp                             -
  ROHWATUN 05/02  Rp                             -
  MURNITI 05/02  Rp                   2.000
  SURYATI 05/02  Rp                             -
  SOPIAH 05/02  Rp                             -
  RAHAYU 05/02  Rp                             -
  SRIPAH 05/02  Rp                             -
  ZUMROTUN 05/02  Rp                             -
  ANIS 05/02  Rp                             -
  MUHAYATI 05/02  Rp                             -
  KUWATI 05/02  Rp                             -
  SURIAH 05/02  Rp                             -
  SAROPAH 05/02  Rp                             -
  TARWIYAH 05/02  Rp                             -
  SINOK 05/02  Rp                             -
  TUMI'AH 05/02  Rp                             -
  MUKAROMAH 05/02  Rp                             -
  SUBIARSIH 05/02  Rp                             -
441   SRI NASIKIN 05/02  Rp                             -
442   RUSTI 05/02  Rp                             -
443   SRI SIR 05/02  Rp                             -
444   SITI HALIMAH 05/02  Rp                             -
445   SARTINAH 05/02  Rp                             -
446   SUTRIYAH 05/02  Rp                             -
447   MUNAWAROH 05/02  Rp                             -
448   NASRIPAH 05/02  Rp                             -
449 6038 SOBIRIN 06/02  Rp                   2.000
450 6002 BUHAYAT 06/02  Rp                   5.000
451 5999 WINARNI 06/02  Rp                   4.000
452   MIS MAH 06/02  Rp                   2.500
453   SUYIKNO 06/02  Rp                   5.900
454   MIRATUS 06/02  Rp                             -
455   ROKHAM 06/02  Rp                   4.000
456   SUGI 06/02  Rp                   4.000
457   SUPI 06/02  Rp                   4.000
458   MAHYUDI 06/02  Rp                   4.000
459   WALUYO 06/02  Rp                   4.000
460   ROHMAT 06/02  Rp                   4.000
461   SURIP 06/02  Rp                             -
462   SUBARI 06/02  Rp                             -
463   SURIP 06/02  Rp                             -
464   WINARSO 06/02  Rp                   8.000
465   TUJAR 06/02  Rp                   7.500
466   BAUL 06/02  Rp                   3.000
467   IRFANDI 06/02  Rp                 10.200
468   SALIMAH 06/02  Rp                   3.000
469   SENIRAH 06/02  Rp                   2.000
470   JUREM 06/02  Rp                             -
471   SUNOTO 06/02  Rp                   4.000
472   TEGUH 06/02  Rp                             -
473   MITAM 06/02  Rp                   3.000
474   SUNAR 06/02  Rp                             -
475   AHMAD 06/02  Rp                   5.000
476   SUYATI 06/02  Rp                   4.000
477   PURYATI 06/02  Rp                   2.000
478   SARKIYAH 06/02  Rp                   4.000
479   SUKARDI 06/02  Rp                   2.000
480   NIMAN 06/02  Rp                   3.000
481   BANDI 06/02  Rp                   3.400
482   NARTI 06/02  Rp                   3.000
483   SUKONO 06/02  Rp                   3.000
484   SENIMAH 06/02  Rp                   5.000
485   KUSTIYAH 06/02  Rp                   4.000
486   JUMARI 06/02  Rp                   4.000
487   BASIR 06/02  Rp                   4.000
488   TUKADI 06/02  Rp                   3.700
489   TINTIN 06/02  Rp                   2.000
490   MISTIYAH 06/02  Rp                   2.000
491   TUKIMAN 06/02  Rp                             -
492   WARNA 06/02  Rp                   1.700
493   TIKNO 06/02  Rp                             -
494   NGAKMI 06/02  Rp                   3.800
495   MARDIYAH 06/02  Rp                   9.000
496   YONO    Rp                   3.000
497   NGATIMIN    Rp                   8.000
498   SAIR    Rp                             -
499   NARI    Rp                   4.000
500   AMIN    Rp                   3.000
501   SARMI    Rp                   2.000
502   SUYIKNO    Rp                   4.000
503   SUNADI    Rp                   4.000
504   NGATMAN    Rp                             -
505   UNTUNG    Rp                   8.000
506   SUNAR    Rp                   4.000
Share on Google Plus

About BLOGER

0 comments:

Total Tayangan