Laporan Koin Nu Plumbon April II 2019

No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                 17.400
2 2264 NASIKHIN 01/01  Rp                   7.000
3 2266 MUNIP 01/01  Rp                   6.600
4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                   5.300
5 2259 BASIR 01/01  Rp                   6.500
6 2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   7.600
7 2296 IMRON 01/01  Rp                   8.000
8 2192 MASRUDIN 01/01  Rp                   4.100
9 2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                 13.800
10 2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                   6.000
11 2215 KASBI 01/01  Rp                             -
12 2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   8.000
13 2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp                 12.500
14 2301 MAHROZI BA 01/01  Rp                 92.500
15 2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                 11.000
16 2302 SUGITO 01/01  Rp                             -
17 2191 SUBKHI 01/01  Rp                             -
18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                 10.900
19 2263 RUQOYAH 01/01  Rp                   2.200
20 2265 MALIKI 01/01  Rp                 16.000
21 2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                   7.300
22 2194 PASRI 01/01  Rp                             -
23 2193 SUNDARI 01/01  Rp                   5.500
24 2241 FATONAH 01/01  Rp                   5.000
25 2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                   2.500
26 2195 MAULUD 01/01  Rp                   7.700
27 2238 IRAWAN 01/01  Rp                             -
28 2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   5.000
29 2260 SAMSUDI 01/01  Rp                   6.600
30 2236 PARI 01/01  Rp                   4.000
31 2242 BUSRO 01/01  Rp                   5.700
32   KARMIN 01/01  Rp                   4.000
33 2185 REKHWAN 01/01  Rp                   3.000
34 2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   5.000
35 2187 SUWITRI 01/01  Rp                   3.100
36 2299 SUNARDI 01/01  Rp                   5.000
37 2209 SAMINAH 01/01  Rp                             -
38 2244 SURATI 01/01  Rp                   3.000
39 2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                 10.000
40 2235 JAZURI 01/01  Rp                 14.600
41 2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   6.500
42 2258 SOLKHAN 01/01  Rp                   3.000
43   ASKHURI 01/01  Rp                   8.000
44 2188 KUSMINAH 01/01  Rp                   2.300
45 2240 AQIYAS 01/01  Rp                 10.000
46 2294 ARIFIN 01/01  Rp                   4.000
47 2304 AMARI 01/01  Rp                   6.000
48 9611 SARDI 01/01  Rp                             -
49 2300 SURYATI 01/01  Rp                             -
50 2261 ROSIDAH    Rp                   8.000
51 2194 DASRI    Rp                   6.000
52 2331 SUGENG TARYONO    Rp                 10.000
53   SOHIBUL BARI    Rp                             -
54 2059 Fauzi 03/01  Rp                 10.000
55 2061 Nafsiyah 03/01  Rp                 15.000
56 2044 Sa’adah 03/01  Rp                   2.000
57 2077 Saroh 03/01  Rp                             -
58 2046 Bonaim 03/01  Rp                   2.000
59 2045 Wahidin 03/01  Rp                             -
60 2050 Musyarofah 03/01  Rp                   6.000
61 2086 Masrukhan 03/01  Rp                 14.800
62 2080 Rofi’i 03/01  Rp                   6.100
63 2047 Jamil 03/01  Rp                   6.900
64 2048 Syafi’i 03/01  Rp                   5.000
65 2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                   6.500
66 2043 Kiswanto 03/01  Rp                   7.000
67 2051 K Syarif 03/01  Rp                   8.000
68 2082 Ma’mun 03/01  Rp                   5.000
69 2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                 15.000
70 2078 Dasriah 03/01  Rp                   4.000
71 2041 Fadhilah 03/01  Rp                   4.000
72 2052 Asmawi 03/01  Rp                   7.000
73 2085 Khudri 03/01  Rp                   5.000
74 2083 Tamsari 03/01  Rp                   4.000
75 2081 h. Kamal 03/01  Rp                   8.300
76 2087 Nur Rofik 03/01  Rp                   6.000
77 2060 Mahri 03/01  Rp                   5.000
78 2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                   5.000
79   MAKHRUS 03/01  Rp                             -
80   HARYANTO 03/01  Rp                             -
81   NGAHATUN 03/01  Rp                             -
82 2332 PAHRONI 04/01  Rp                   5.000
83 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                             -
84 2076 NAHROWI 04/01  Rp                   5.200
85 2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                 11.300
86 2095 IMRON 04/01  Rp                   6.000
87 2111 SU’ANDI 04/01  Rp                   5.000
88 2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                             -
89 2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01  Rp                 10.000
90 2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                 10.000
91 2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                 10.000
92 2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                   4.000
93 2941 YARKONI 04/01  Rp                   5.000
94 2065 NARIYO 04/01  Rp                 10.000
95 2074 MURTADHO 04/01  Rp                   6.800
96 2939 SUPARMAN 04/01  Rp                   5.000
97 2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                   5.000
98 2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                   7.500
99 2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01  Rp                             -
100 2068 MAHMUD 04/01  Rp                 10.000
101 2099 SUKARDI 04/01  Rp                   5.000
102 2069 GHOZALI 04/01  Rp                   7.000
103 2110 ZAENURI 04/01  Rp                             -
104 2102 KHANAFI 04/01  Rp                 10.000
105 2070 NAWAWI 04/01  Rp                   5.600
106 2094 TAPSIR 04/01  Rp                 10.000
107 2066 SHOLEH 04/01  Rp                   8.500
108 2096 SAMSURI 04/01  Rp                             -
109 2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01  Rp                   5.000
110 2942 PATAROH 04/01  Rp                   5.000
111 2097 ATIK 04/01  Rp                             -
112 2106 H. KHAERON 04/01  Rp                 22.000
113 2218 GHOFUR 04/01  Rp                 20.000
114 2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                   5.000
115 2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                   5.000
116 2065 KARYOTO 04/01  Rp                   5.000
117   H.KUSNADI 04/01  Rp                 20.000
118 2075 NADHIROH 04/01  Rp                             -
119   MUANAH/ ITAH 04/01  Rp                             -
120   ZUM 04/01  Rp                   5.000
121 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp                 25.500
122 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp                             -
123 2101 ROSIDIN    Rp                 10.000
124 2923 MUHTADIN 06/01  Rp                 10.000
125 2929 ABU SA’ID 06/01  Rp                   6.000
126 2924 MUSLIH 06/01  Rp                   5.000
127 2913 SAKHOWI 06/01  Rp                 20.000
128 2944 RIMA NUR AENI 06/01  Rp                 10.000
129 2936 MANAN 06/01  Rp                 15.500
130 2920 H. EFENDI 06/01  Rp                 10.000
131 2335 KHOLIDIN 06/01  Rp                 10.000
132 2946 MU’ADIN 06/01  Rp                   6.000
133 2931 MUKHYIDIN 06/01  Rp                   7.000
134 2915 SRI 06/01  Rp                   5.000
135 2916 KHUDHORI 06/01  Rp                 10.000
136 2925 NUR AZIZAH 06/01  Rp                 16.000
137 2930 SURIP YATIN 06/01  Rp                   5.000
138 2947 M. FUHAINI 06/01  Rp                   8.000
139 2934 TARYUDI 06/01  Rp                   5.000
140 2921 A. ZAHRI 06/01  Rp                   5.000
141 2943 MUTRIAH 06/01  Rp                   5.000
142 2932 AS’ARI 06/01  Rp                             -
143 2918 NUR HADI 06/01  Rp                 10.000
144 2928 TSANI 06/01  Rp                   5.000
145 2922 MIYAH 06/01  Rp                 10.000
146   ROMBIYAH 06/01  Rp                   3.000
147   HJ. FARIDATUL BAHIYAH 06/01  Rp                 25.600
148 2926 DRS. H. SULTHON SYAIR 06/01  Rp                 20.000
149   KHOLIL 06/01  Rp                             -
150 2937 MASUDI 06/01  Rp                 10.000
151 2927 MAKMURI 06/01  Rp                   5.200
152 2917 KHOTIB 06/01  Rp                             -
153 9695 GIRI 06/01  Rp                 10.000
154 5691 ROZIKIN 06/01  Rp                   4.500
155 8054 SAKRONI 06/01  Rp                   6.300
156 2250 AGUS MUFTI 2/2  Rp                   9.000
157 2169 ZAINUDIN 2/2  Rp                             -
158 2167 ABDUL AZIS 2/2  Rp                 10.000
159 2162 DEMYATI 2/2  Rp                 50.000
160 2245 ZAENAL KHAKIM 2/2  Rp                   5.000
161 2244 TIYAMAH 2/2  Rp                             -
162   MUNARYO 2/2  Rp                             -
163 2253 AIDIN 2/2  Rp                   2.000
164 2246 MIFTAKHUDIN 2/2  Rp                   7.000
165 2256 NGATMAN 2/2  Rp                             -
166 2252 GUFRON 2/2  Rp                 30.000
167 2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2  Rp                   3.000
168 2251 MUHYIDIN 2/2  Rp                   4.500
169 2161 NASHOKHA 2/2  Rp                   6.000
170 2255 NUR KHALIM 2/2  Rp                   4.000
171 2164 NUR KHOZI 2/2  Rp                   3.000
172   MUHLISIN 2/2  Rp                             -
173 2170 KHOMARUDIN 2/2  Rp                   3.000
174 2171 MASTUR 2/2  Rp                   5.000
175 2163 M. Nurhadi S. 2/2  Rp                   8.500
176 2172 SETYOHADI 2/2  Rp                   5.000
177 2166 ASNAWI 2/2  Rp                   5.000
178 2219 TUKIJAN 2/2  Rp                             -
179 2273 NUR KHAFIDIN 3/2  Rp                   3.500
180 2276 AHMAD SOFYAN 3/2  Rp                   7.500
181 2217 SOREB BANSER 3/2  Rp                             -
182 2223 SUYETNO 3/2  Rp                             -
183 2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2  Rp                             -
184 2227 PURNOMO 3/2  Rp                   3.000
185 2278 NANGSO 3/2  Rp                   5.000
186 2232 MUNAH 3/2  Rp                   4.000
187 2275 ALTONAH 3/2  Rp                   5.000
188 2230 JUHARI 3/2  Rp                 30.500
189 2269 SAMIRAH 3/2  Rp                   5.000
190 2297 SUROSO 3/2  Rp                             -
191 2274 KURDI 3/2  Rp                   5.000
192   SAMUDIN 3/2  Rp                   6.500
193   SAMSU 3/2  Rp                   5.000
194 2280 TUDIRON 3/2  Rp                             -
195   SUBKHAN 3/2  Rp                   3.000
196 7901 ROZIKIN    Rp                             -
197 2254 ROMADHON 1/2  Rp                   5.000
198 2214 ZAINAL MUTAQIN, S. AG 1/2  Rp                 15.000
199 2213 NAHDLIYAH 1/2  Rp                   5.000
200 2198 IKHSAN 1/2  Rp                   5.000
201 2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2  Rp                             -
202 2205 MUKANAH 1/2  Rp                   5.000
203 2197 TOHARI 1/2  Rp                   5.000
204 2203 TOKHARI 1/2  Rp                   2.000
205 2204 MISATUN 1/2  Rp                   2.500
206 2173 NUR FAIZIN 1/2  Rp                             -
207 2174 PARIHIN 1/2  Rp                   7.000
208 2175 DRIYAH 1/2  Rp                             -
209 2176 NUR  ROHIM 1/2  Rp                             -
210 2177 NURIYAH 1/2  Rp                             -
211 2178 NUNJIYAH 1/2  Rp                             -
212 2184 SAMI’AN 1/2  Rp                   5.000
213 2183 SATIAH 1/2  Rp                   7.500
214 2180 SA’DI 1/2  Rp                   5.000
215 2179 KHOZIN 1/2  Rp                   5.000
216 2181 TAUHID 1/2  Rp                 12.500
217 2208 MAKHALI 1/2  Rp                   7.500
218 2206 BASARI 1/2  Rp                   7.500
219 2212 KY.IRFANDI 1/2  Rp                 15.500
220 2200 ABDUL MUNIR 1/2  Rp                             -
221 2201 MAGHFIROTUS S 1/2  Rp                   5.000
222 2207 ARIFUDIN 1/2  Rp                   7.000
223 2221 RUSDI 3/2  Rp                   8.000
224 2272 MANAH 3/2  Rp                             -
225 2226 KHOLUDIN 3/2  Rp                             -
226 2224 MUHLAR 3/2  Rp                   5.000
227 2229 TAMAMIN 3/2  Rp                   5.000
228 2228 SYAHRONI 3/2  Rp                 10.000
229 2210 SURYANTO 3/2  Rp                   3.000
230 2219 ABDURROHIM 3/2  Rp                   5.000
231 2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2  Rp                   5.000
232 2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2  Rp                   4.500
233 2202 ALI MASKUR 3/2  Rp                   7.500
234 2225 SUYUDI 3/2  Rp                   4.000
235 2182 NEPAN 3/2  Rp                   5.000
236   MUKMININ    Rp                   9.000
Share on Google Plus

About BLOGER

0 comments:

Total Tayangan