Laporan koin NU Plumbon Mei I 2019

No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                 12.500
2 2264 NASIKHIN 01/01  Rp                   6.100
3 2266 MUNIP 01/01  Rp                   8.400
4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                   5.000
5 2259 BASIR 01/01  Rp                   5.700
6 2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   7.000
7 2296 IMRON 01/01  Rp                             -
8 2192 MASRUDIN 01/01  Rp                   6.700
9 2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                 15.800
10 2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                   5.600
11 2215 KASBI 01/01  Rp                             -
12 2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   5.000
13 2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp              103.000
14 2301 MAHROZI BA 01/01  Rp                 57.500
15 2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                   9.100
16 2302 SUGITO 01/01  Rp                   5.000
17 2191 SUBKHI 01/01  Rp                             -
18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                             -
19 2263 RUQOYAH 01/01  Rp                             -
20 2265 MALIKI 01/01  Rp                 18.400
21 2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                   6.500
22 2194 PASRI 01/01  Rp                             -
23 2193 SUNDARI 01/01  Rp                   8.000
24 2241 FATONAH 01/01  Rp                   5.000
25 2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                   2.000
26 2195 MAULUD 01/01  Rp                   5.500
27 2238 IRAWAN 01/01  Rp                   9.000
28 2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   5.000
29 2260 SAMSUDI 01/01  Rp                   9.100
30 2236 PARI 01/01  Rp                   5.500
31 2242 BUSRO 01/01  Rp                   6.400
32   KARMIN 01/01  Rp                   3.500
33 2185 REKHWAN 01/01  Rp                   4.000
34 2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   5.000
35 2187 SUWITRI 01/01  Rp                   3.000
36 2299 SUNARDI 01/01  Rp                   5.000
37 2209 SAMINAH 01/01  Rp                             -
38 2244 SURATI 01/01  Rp                   3.000
39 2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                 10.000
40 2235 JAZURI 01/01  Rp                 16.600
41 2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   6.000
42 2258 SOLKHAN 01/01  Rp                   2.000
43   ASKHURI 01/01  Rp                   8.500
44 2188 KUSMINAH 01/01  Rp                   5.000
45 2240 AQIYAS 01/01  Rp                   7.600
46 2294 ARIFIN 01/01  Rp                             -
47 2304 AMARI 01/01  Rp                             -
48 9611 SARDI 01/01  Rp                   4.000
49 2300 SURYATI 01/01  Rp                             -
50 2261 ROSIDAH    Rp                   3.000
51 2194 DASRI    Rp                   5.000
52 2331 SUGENG TARYONO    Rp                   9.200
53   SOHIBUL BARI    Rp                 10.000
54 2059 Fauzi 03/01  Rp                 10.000
55 2061 Nafsiyah 03/01  Rp                 15.000
56 2044 Sa’adah 03/01  Rp                             -
57 2077 Saroh 03/01  Rp                   5.000
58 2046 Bonaim 03/01  Rp                             -
59 2045 Wahidin 03/01  Rp                   4.000
60 2050 Musyarofah 03/01  Rp                   5.500
61 2086 Masrukhan 03/01  Rp                   5.500
62 2080 Rofi’i 03/01  Rp                 11.300
63 2047 Jamil 03/01  Rp                   7.500
64 2048 Syafi’i 03/01  Rp                   5.000
65 2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                   5.500
66 2043 Kiswanto 03/01  Rp                   5.000
67 2051 K Syarif 03/01  Rp                   5.000
68 2082 Ma’mun 03/01  Rp                   5.000
69 2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                 15.000
70 2078 Dasriah 03/01  Rp                   3.000
71 2041 Fadhilah 03/01  Rp                   5.000
72 2052 Asmawi 03/01  Rp                   7.500
73 2085 Khudri 03/01  Rp                             -
74 2083 Tamsari 03/01  Rp                             -
75 2081 h. Kamal 03/01  Rp                   5.000
76 2087 Nur Rofik 03/01  Rp                   3.700
77 2060 Mahri 03/01  Rp                   5.000
78 2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                   5.000
79   MAKHRUS 03/01  Rp                             -
80   HARYANTO 03/01  Rp                             -
81   NGAHATUN 03/01  Rp                   5.000
82 2291 RONDIYAH 05/01  Rp                 10.000
83 2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp                 15.000
84 2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp                   5.000
85 2284 JEMI 05/01  Rp                 85.800
86 2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp                 76.700
87 2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp                   5.000
88 2340 KHOFIROH 05/01  Rp                 20.900
89 2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp                             -
90 2282 SUPARMAN 05/01  Rp                 32.500
91 2335 BASUKI 05/01  Rp                 32.600
92 2285 WIDAYATI 05/01  Rp                 23.100
93 2286 ANWAR 05/01  Rp                   5.000
94 2325 SUKBI 05/01  Rp                   5.000
95 2323 SU’UD 05/01  Rp                   5.000
96 2292 SUROTO 05/01  Rp                 10.000
97 2236 TO’ADI 05/01  Rp                 15.000
98 2281 TARIATI 05/01  Rp                 15.300
99 2324 MASKUR 05/01  Rp                             -
100 2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp                             -
101 2327 NASIROH 05/01  Rp                   2.000
102   TOIFUR 05/01  Rp                 10.000
103 2362 AMINUDIN 05/01  Rp                 19.500
104 2364 MAWARDI 05/01  Rp                   9.000
105 2356 ASIYAH 05/01  Rp                   5.000
106 2358 BADRIYAH 05/01  Rp                 27.100
107 2354 KUSNO 05/01  Rp                 10.600
108 2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                 47.000
109 2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp                   5.000
110 2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                 14.000
111 2318 SUBKHI 05/01  Rp                             -
112 2321 SOIMATUN 05/01  Rp                   5.000
113 2317 KOMARIYAH 05/01  Rp                   4.000
114 2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp                 10.000
115 2359 JAMILATUN 05/01  
116 2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp                   9.800
117 2357 SOLEKHA 05/01  Rp                   8.000
118 2363 BADRUDIN 05/01  Rp                 12.500
119 2361 HJ. INDASAH 05/01  Rp                 10.000
120 2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01  Rp                 40.400
121 2333 ABDUL MUKTI 05/01  Rp                             -
122 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  Rp              110.800
123 2337 IMRON/HESTI 05/01  Rp                 32.600
124 2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01  Rp                 10.300
125 2355 MAKSUM(TINI) 05/01  Rp                             -
126   MUSRIAH 05/01  Rp                   4.000
127 2101 ROSIDIN 05/01  Rp                             -
128   HAMAM NASRUDIN 05/01  Rp                 10.000
129   MUKHRONI 05/01  Rp                             -
130 2923 MUHTADIN 06/01  Rp                             -
131 2929 ABU SA’ID 06/01  Rp                   6.000
132 2924 MUSLIH 06/01  Rp                   5.000
133 2913 SAKHOWI 06/01  Rp                 17.000
134 2944 RIMA NUR AENI 06/01  Rp                   7.000
135 2936 MANAN 06/01  Rp                             -
136 2920 H. EFENDI 06/01  Rp                 10.000
137 2335 KHOLIDIN 06/01  Rp                 10.000
138 2946 MU’ADIN 06/01  Rp                   5.000
139 2931 MUKHYIDIN 06/01  Rp                   7.000
140 2915 SRI 06/01  Rp                             -
141 2916 KHUDHORI 06/01  Rp                   9.900
142 2925 NUR AZIZAH 06/01  Rp                 18.000
143 2930 SURIP YATIN 06/01  Rp                   6.500
144 2947 M. FUHAINI 06/01  Rp                   5.000
145 2934 TARYUDI 06/01  Rp                   5.000
146 2921 A. ZAHRI 06/01  Rp                   5.000
147 2943 MUTRIAH 06/01  Rp                   5.000
148 2932 AS’ARI 06/01  Rp                 10.000
149 2918 NUR HADI 06/01  Rp                   7.000
150 2928 TSANI 06/01  Rp                   5.000
151 2922 MIYAH 06/01  Rp                 10.000
152   ROMBIYAH 06/01  Rp                   3.000
153   HJ. FARIDATUL BAHIYAH 06/01  Rp                             -
154 2926 DRS. H. SULTHON SYAIR 06/01  Rp                 20.000
155   KHOLIL 06/01  Rp                             -
156 2937 MASUDI 06/01  Rp                 10.000
157 2927 MAKMURI 06/01  Rp                   7.300
158 2917 KHOTIB 06/01  Rp                             -
159 9695 GIRI 06/01  Rp                 10.000
160 5691 ROZIKIN 06/01  Rp                   5.000
161 8054 SAKRONI 06/01  Rp                   5.400
162 2137 MISHARI 02/03  Rp                   2.000
163 2142 PURYONO 02/03  Rp                   2.000
164 2138 GINAH 02/03  Rp                   3.000
165 2123 SUPRAPTO 02/03  Rp                             -
166 2124 SUPRIYONO 02/03  Rp                   3.000
167 2122 AQILLA ADIAN S 02/03  Rp                             -
168 2119 NGASIMIN 02/03  Rp                             -
169 2116 SIYAM KATHING 02/03  Rp                   2.000
170 2120 BONTARI 02/03  Rp                   5.000
171 2113 MISTIRAH 02/03  Rp                   5.000
172 2117 SUHARNO 02/03  Rp                   2.000
173 2141 SUMADI 02/03  Rp                   2.000
174 2145 MAHYUDI 02/03  Rp                             -
175 2140 NARDI 02/03  Rp                   2.000
176 2144 CARMO 02/03  Rp                             -
177 2148 KASNARI 02/03  Rp                             -
178 2121 KUAT ADAMIN 02/03  Rp                             -
179 2149 TUNARI 02/03  Rp                   7.000
180 2146 SUMARSIH 02/03  Rp                             -
181 2147 SUMARTINI 02/03  Rp                             -
182   SLAMET SAHIR    Rp                             -
183   PATOYAH 3/3  Rp                             -
184   SOFIATUN/SEKAR 3/3  Rp                             -
185 5478 JUWARIYAH 3/3  Rp                             -
186 2152 KATRIYAH 3/3  Rp                   4.000
187 2153 RUMIAH 3/3  Rp                   6.000
188 2150 HARNI 3/3  Rp                   2.000
189 2158 SRINI 3/3  Rp                   4.000
190 5459 MUH AFID 3/3  Rp                 10.000
191 2154 NGATIYAH 3/3  Rp                 10.000
192 5461 SOFIATUN 3/3  Rp                 10.000
193 2155 SUNDARMI 3/3  Rp                   5.000
194 5473 MULYANI 3/3  Rp                 28.700
195 2156 NGARIPEN 3/3  Rp                   6.500
196 5462 PARNO 3/3  Rp                   3.000
197 2159 SENIMAN 3/3  Rp                   7.500
198 5415 RIYOSO 3/3  Rp                   4.000
199 2160 MAHYATI 3/3  Rp                   5.000
200 2157 SALMANAH 3/3  Rp                   3.000
201 5471 SAYUTI 3/3  Rp                             -
202 5467 MISTIYAH 3/3  Rp                   2.000
203 2151 BASIR 3/3  Rp                   3.500
204 5417 ROHMAT 3/3  Rp                             -
205   TUSIMAN    Rp                 15.000
Share on Google Plus

About BLOGER

0 comments:

Total Tayangan